Reportage

"Det är en ny verklighet"

– Vi kommer aldrig att återgå till det som varit, utan till något annat, säger Åke Jacobsson. – Det är ingen händelse med början och slut, det är en ny verklighet, säger Lars-Göran Uddholm. De båda har klivit in i centrala roller för att hantera flyktingsituationen.

Länsstyrelserna i Västra Götaland och Stockholm har kallat in två rutinerade räddningsledare, vana att leda i svåra situationer, för att samordna arbetet med flyktingsituationen.

  • Åke Jacobsson, 61, tidigare räddningschef och stadsdirektör i Göteborg. Fick sitt stora elddop i samband med Göteborgsbranden, ledde länsstyrelsen i Västmanlands krishanteringsorganisation i drygt fyra månader efter skogsbranden.
  • Lars-Göran Uddholm, 64, brandchef i Södertörn, välkänd i branschen sedan många år. Blev riksbekant efter insatsen som räddningsledare under skogsbranden i Västmanland.

– Att vi engagerats tolkar jag som att vi har rätt mycket erfarenhet att leda i svåra situationer, säger Åke Jacobsson.

Han klev in hos länsstyrelsen i Västra Götaland för två månader sedan med uppgift att samordna länets aktörer. Arbetet liknar i många avseenden hantering av andra kriser, att samordna många mot en gemensam sak, konstaterar han. Arbetsmetodiken med stabsliknande former liknar tidigare använda modeller om än organiserade efter aktuella förutsättningar.

– Men tidsperspektivet är ett annat. Det är inte samma hets som under exempelvis skogsbranden. Samtidigt ser vi inget slut, ingen bortre gräns.

På många håll har ordinarie arbete lagts åt sidan för att hantera flyktingfrågorna.

– Det kan man göra under en kortare period, men tids nog slår det tillbaka. Än är det för tidigt att säga vad det kommer att innebära.

Länsstyrelsen är i det avseende tämligen förskonade. Tio personer jobbar på del av tid med flyktingsituationen. Åke Jacobsson är inhyrd för att samordna arbetet. Mycket handlar om kontakter med kommuner, Migrationsverket och andra myndigheter, försäkra att alla har samma bild av läget.

– Nu håller vi på med en myndighetsöverskridande omfallsplanering, vi måste förbereda oss för alternativa händelseutvecklingar. Och vi måste få upp tidsskalorna och blicka framåt mer, det är en viktig uppgift.

Åke Jacobsson bedömer att läget är ansträngt i länets alla kommuner. Strömstad har utropat extraordinär händelse och inrättat krisledningsnämnd.

– De har hemställt till oss om hjälp med biståndshandläggare. Vi har skickat det vidare till kommuner i flera län. Efter flera veckor inget napp. Det tolkar jag som att alla är hårt ansträngda.

Lars-Göran Uddholm är direkt underställd landshövdingen i Stockholm för att koordinera länsstyrelsens arbete med flyktingmottagandet.

– Vårt jobb är att förstärka i befintliga strukturer, strukturer som fungerat i många år med stor volym men som nu inte riktigt räcker till. Vi ställer oss frågan hur det ser ut och vad vi kan göra. Den frågan behöver ställas relativt frekvent, säger Uddholm.

Det stora jobbet nu är att få en heltäckande lägesbild som kommuner och myndigheter kan ställa sig bakom och i förlängningen åstadkomma framförhållning.

– I dag är allt minutoperativt, vi ser en möjlighet att skapa en planeringshorisont på två veckor. Tittar vi på 2016-2017 måste bland annat skolgång och svenskundervisning lösas. Men det kommer upp senare, i dag pratar vi om tak över huvudet.

Uddholms uppdrag är också att förutse en organisation som kan ta över det som pågår i ordinarie verksamhet.

Om du jämför med att vara räddningsledare under skogsbranden?

– En annan uppgift men samma hantverk. Den här är om möjligt än mer komplicerad. Större osäkerhet i ingångsvärden, mer mångfacetterat och långvarigt.