Nyhet

Sveriges nya civilskydd

Sverige delas in i sex civilområden, statliga myndigheter i tio beredskapssektorer.

Regeringen har beslutat enligt förslagen i utredningen om civilt försvar. Förändringarna träder i kraft 1 oktober.

Barbro Holmberg presenterade sin utredning 1 mars förra året med syfte att stärka det civila försvaret och öka motståndskraften.

Regeringen följer i allt väsentligt utredningens förslag och det beslutet beskrivs som en historisk myndighetsreform för civilt försvar under kris, höjd beredskap och krig.

– Strukturreformen är välkommen och efterlängtad, något vi har förberett oss på i snart ett år. När lednings- och ansvarsförhållanden blir tydligare blir det enklare och smidigare att samverka, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

De två stora förändringarna innebär:

 • Sverige får en högre regional nivå där 21 länsstyrelser delas in i sex civilområden. I varje region med två-sju län blir en länsstyrelse ansvarig, dess landshövding benämns civilområdeschef.
 • Antalet beredskapsansvariga statliga myndigheter utökas till 60 och indelas i tio beredskapssektorer. Tio myndigheter får sektorsansvar,

MSB och Försvarsmakten ska gemensamt stödja de tio sektorerna och ansvarar för den sammanhållna planeringen av totalförsvaret.

Indelning i sex områden med utökat regionalt ansvar är en stor förändring. Ett syfte är göra samordning mellan civilt och militärt försvar smidigare. Försvaret får samarbeta med sex civilområden i stället för 21 länsstyrelser.

– Att ta beslut om det är ett stort steg, det har ingen vågat sen Oxenstierna. Från utredningens förslag har man också ändrat MSB:s ansvar inom beredskapssektorerna från stödja till att leda, säger Henrik Larsson, enhetschef för räddningstjänst vid stora olyckor på MSB och tillägger:

– Implementeringen av utredningens förslag för kommunernas uppgifter kommer troligen regleras efter valet i höst.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson säger så här om indelningen av landet i sex civilområden:

– Om det värsta skulle hända och Sverige hamnar i krig kommer ett krigsscenario sannolikt se olika ut i olika delar av landet. Därför är det viktigt med riktade insatser som kan se ut på ett visst sätt i exempelvis Göteborgsområdet och på ett annat sätt i norr.

De statliga sektorsmyndigheterna har uppgiften att driva utvecklingen av krisberedskap och civilt försvar inom sin sektor. MSB blir ansvarigt för sektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.

De tio beredskapssektorerna ska skydda och säkra samhällsviktig verksamhet. Myndigheterna ska ha god förmåga att motstå hot och risker och förebygga sårbarheter, skriver regeringen.

Alla myndigheter ska också etablera eller utveckla samarbeten med företrädare för näringslivet och civilsamhället, exempelvis de frivilliga försvarsorganisationerna. Det inrättas ett tvärsektoriellt näringslivsråd som ett rådgivande forum på strategisk nivå.

– Vi har alltid haft ett särskilt ansvar för att planera och utveckla civilt försvar, men med detta blir det ännu tydligare att MSB ska stödja och vägleda myndigheter i utvecklingen av vår beredskap. När många ska arbeta tillsammans behövs det en samordnande kraft som kan bidra till en gemensam inriktning för arbetet, både i den långsiktiga planeringen och i det snabba operativa arbetet, säger Charlotte Petri Gornitzka.

– De utpekade myndigheterna ska vidta en rad åtgärder för att stärka Sveriges motståndskraft. Det handlar bland annat om att samverka med Försvarsmakten när det gäller behovet av stöd till det militära försvaret, genomföra risk- och sårbarhetsbedömningar samt öva och utbilda personal, säger Morgan Johansson.

Fotnot: Axel Oxenstierna, rikskansler, indelade 1634 landet i län och anses som grundaren av den svenska statsapparaten.

Tio beredskapssektorer

Sektorerna och ansvarig myndighet:

 • Ekonomisk säkerhet – Försäkringskassan.
 • Elektroniska kommunikationer och post – Post- och telestyrelsen.
 • Energiförsörjning – Energimyndigheten.
 • Finansiella tjänster – Finansinspektionen.
 • Försörjning av grunddata – Skatteverket.
 • Hälsa vård och omsorg –Socialstyrelsen.
 • Livsmedelsförsörjning och dricksvatten – Livsmedelsverket.
 • Ordning och säkerhet – Polismyndigheten.
 • Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen – MSB.
 • Transporter – Trafikverket.