Nyhet

MSB: 27 miljarder om året behövs för civilt försvar

Investeringar motsvarande 27 miljarder. Varje år.

Det är vad MSB, tillsammans med ett 70-tal andra myndigheter, anser att det behövs för att stärka det civila försvaret.

– Det behövs en genomgripande omställning för att åstadkomma ett modernt civilt försvar. Totalsumman är en kostnadsuppskattning av förslagen och ett underlag för politiska avvägningar och beslut. Vi flaggar även för att ytterligare kostnader tillkommer för att lösa ut förslag från kommande utredningar om befolkningsskydd och försörjningsberedskap, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för MSB, i ett pressmeddelande.

Det är för kommande försvarsperiod, 2026-2030, som MSB i en rapport lyfter fram en mängd åtgärder som behöver förverkligas. Åtgärder för att stärka det civila försvarets förmåga vid höjd beredskap och krig är i fokus. Ett 70-tal myndigheter har lämnat underlag som MSB har analyserat och värderat.

– Svenska myndigheter har även identifierat nödvändiga investeringar för att åtgärda grundläggande sårbarheter, bland annat i infrastruktur som vatten och avlopp, el, telekommunikationer och transporter, betonar Charlotte Petri Gornitzka.

En stor del av investeringarna rör beredskapslager och tillverkningsberedskap och uppskattas till cirka 7,6 miljarder per år.

Några av förslagen på satsningar:

  • Kommuners och regioners beredskap: bland annat för räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen, vatten och avlopp, kollektivtrafik, kommunal energiförsörjning samt hälso- och sjukvård.
  • Återupprättande av investeringsprogrammet sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK)
  • Grundläggande robusthet och säkerhet hos ett stort antal nationella myndigheter med beredskapsansvar, bland annat skyddade och alternativa ledningsplatser, säkra kommunikationer och rådighet över fastigheter med högt ställda krav på säkerhet och robusthet.
  • Inrättande av beredskapslager för att säkerställa bland annat livsmedelsproduktionen, sjukvårdens försörjning samt industrins försörjning.
  • Den grundläggande robustheten hos viktig infrastruktur som vatten och avlopp, energiförsörjning och el, elektroniska kommunikationer och transporter. System behöver göras redundanta och robusta för att klara ett väpnat angrepp.
  • Stärka den allmänna försvarsviljan.

I augusti förra året redovisade Försvarsmakten och MSB rapporten Handlingskraft till regeringen, i februari lämnades en samlad bedömning av det civila försvarets förmåga till regeringen.

I mars fick MSB uppgiften att ta fram åtgärder för att förstärka  det civila försvaret. Den första delen ”Ett balanserat civilt förvar” redovisades i maj där ett 70-tal myndigheter lämnat runt 700 förslag på förbättringar. Den andra delen ”Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans” redovisades i dag, 31 oktober, och tar ett större grepp med både policyförslag och finansiering av beredskapsåtgärder kopplat till civilt försvar fram till 2030.

Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans