Reportage

Stort fokus på demokrati hos MSB

Att verka för ett säkrare samhälle handlar i hög grad om demokrati och tillit. – Demokrati är ett fokus i nästan all MSB:s verksamhet, säger Anneli Bergholm Söder, avdelningschef på MSB:s operativa avdelning.

Peter Örn, som leder kommittén Demokratin 100 år, menar att MSB är en av landets viktigaste myndigheter när det kommer till att stärka demokratin.

– Ett säkrare samhälle betyder för mig i hög grad demokrati och tillit, både mellan människor samt människor och institutioner. MSB bidrar till att stärka medborgarnas förmåga och kapacitet att förstå samhällsutvecklingen och de utmaningar och hot som riktas mot vårt samhälle, och som ytterst handlar om hot mot demokratin, säger Peter.

Han får medhåll av Anneli Bergholm Söder. Det är den operativa avdelningen som har samordningsansvar för demokrati inom MSB.

– Vi sitter på väldigt viktiga redskap på MSB, både i ett systemutvecklingsperspektiv och civilt försvarsperspektiv men också i det pågående operativa arbetet, säger hon.

MSB har beredskap att starta krishantering dygnet runt, året om, både i Sverige och i världen. I det operativa uppdraget arbetar myndigheten mot de mål som riksdagen slagit fast för Sveriges säkerhet. Förutom att värna befolkningens liv och hälsa samt samhällets funktionalitet, ingår förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Anneli Bergholm Söder beskriver demokrati som en ryggrad i krishanteringssystemet.

– Starka strukturer för att hantera kriser och civilt försvar ger förutsättningar för en god demokrati. Vi bygger hela vår verksamhet och analys mot bakgrund av målen för samhällets säkerhet och där är de här grundläggande värdena centrala.

I MSB:s långsiktiga verksamhetsinriktning, MSB 2030, lyfts demokrati och tillit fram som ett perspektiv som spås bli allt viktigare. Även i den senaste nationella risk- och förmågebedömningen, en analys som övergripande beskriver hot och risker för Sverige och som MSB vartannat år lämnar till regeringen, lyfter myndigheten fram behovet av insatser för att möta hoten mot demokratin. Inte minst handlar det om informationsflödet till allmänheten.

– Vi lever i ett informationssamhälle där de sociala medierna blivit jätteviktiga. Det gäller att allmänheten får kvalitetssäkrad, relevant information för att de ska kunna fatta välgrundade beslut och inte bli vilseledda, säger Anneli Bergholm Söder.

Där framhåller hon krisinformation.se som en av myndigheternas absolut viktigaste kanaler. Ökningen av antalet enskilda besök på sajten har gått från 700 000 år 2019 till drygt 16,5 miljoner 2020. Hon säger att MSB inte märkt av att den bekräftade informationen ifrågasätts mer i en tid då fake news blivit ett begrepp.

– Däremot är vi mer uppmärksamma på det nu.

Hon lyfter även fram MSB:s arbete inom informationspåverkan, som kretsar kring att identifiera och möta påverkan från främmande makt. Det handlar om att värna den fria debatten, yttrandefrihetens principer och det demokratiska samtalet. Här genomförs bland annat utbildningar, inte minst ur ett pandemiperspektiv, för att höja motståndskraften mot informationspåverkan. Utbildningarna drog igång i mars i år och riktar sig främst till journalister och kommunikatörer, men också handläggare vid landets regioner och kommuner. De får lära sig hur man identifierar desinformation och vilseledning kopplat till vaccinationen och vilka strategier man kan använda sig av för att möta vilseledande information.

Ett annat sätt som MSB jobbar med demokrati är genom lägesbilderna som tas fram varje vecka, där myndigheten bevakar och analyserar hur målet för samhällets säkerhet påverkas eller hotas. Lägesbilden beskriver Anneli Bergholm Söder som ett av MSB:s främsta redskap. I och med att den nya pandemilagen antogs, inskränktes möjligheten till att genomföra allmänna sammankomster, vilket bland annat innebär att man inte får demonstrera som vanligt.

– Olika värden måste alltid vägas mot varandra och pandemilagen syftar till att hindra smittspridning. Om vi skulle göra bedömningen att de grundläggande fri- och rättigheterna utmanades skulle vi ta upp det i lägesbilden och därmed i rapporteringen till regeringen.

Anneli Bergholm Söder nämner också faran i att de politiska mötesstrukturerna inte kan ses på samma sätt under pandemin och att politikerna heller inte kan möta allmänheten. Därför är det viktigt att hitta andra former för det demokratiska samtalet. Just nu innebär det främst digitala mötesplatser, men det finns behov av att i framtiden hitta andra kloka lösningar.

– Om inte det demokratiska samtalet kan pågå riskerar man att minska förtroendet för politiker och den demokratiska processen. MSB fyller en jätteviktig funktion när det gäller att skapa förtroende för myndigheter och i slutändan politikerna genom att bidra med korrekt och tydlig information. Vi måste bygga ett robust system så att myndigheterna kan verka på ett förtroendefullt sätt och allmänheten ser att statsapparaten fungerar.

En stark demokratikoppling finns också i det internationella insatsarbetet. MSB jobbar bland annat med fredsfrämjande insatser och resiliensinsatser. Båda insatstyperna syftar i förlängningen till att skapa strukturer som är så starka att demokratin kan stärkas, bevaras eller initieras.

– När det gäller humanitära insatser handlar det mer om grundläggande behov. Men uppfylls inte de grundläggande behoven finns det inte heller förutsättningar för att hålla fast vid eller bygga demokratier, konstaterar Anneli Bergholm Söder och tillägger att det är samma sak i Sverige.
– Visst måste samhällsviktig verksamhet fungera men det är också en av förutsättningarna för att vi ska kunna upprätthålla våra grundläggande värden.

Läs mer:

"Varje generation måste vinna demokratin åter"