Nyhet

Stöd att leda vid svåra händelser - vägledning för ledningsplatser

Jobbar du med samhällsviktig verksamhet och behöver stöd för hur verksamheten ska kunna ledas under svåra störningar eller höjd beredskap? MSB har gett ut ett hjälpmedel – Vägledning för ledningsplatser.

För att säkra kontinuerlig och uthållig förmåga att samverka och leda behövs ett antal personella och materiella resurser som tillsammans med rutiner och metoder skapar förutsättningar för ledningsförmåga.vägledningen presenteras en delmängd av detta: ledningsplatsen, fysiskt anpassade lokaler, uthålliga försörjningssystem, robusta system för informationsdelning, samt en utbildad och övad organisation för drift och förvaltning.

– Syftet är att ge konkreta råd för nybyggnation och utveckling samt drift och förvaltning av ledningsplatser, med målet att aktörer med samhällsviktig verksamhet ska få ökad förmåga över hela hotskalan, säger Lars Berg, MSB:s enhet  för ledningsplatser och säker informationsdelning.

Vägledningen är generellt skriven för att kunna användas på alla nivåer i ledningsstrukturen och fokuserar på kontinuitetshöjande åtgärder för höjd ledningsförmåga.

Vägledningen tar upp analysmetoder som kan användas för att identifiera åtgärder som behöver vidtas, framgångsfaktorer för ledningsplatsen och beskriver övergripande strukturen för ledningsplatser på olika ledningsnivåer i samhället.

Publikationen innehåller även checklistor och läs mera-rutor som hänvisar till referensmateriel.

– Vägledningen innehåller inga kompletta eller detaljerade, tekniska projektbeskrivningar utan informationen hålls på övergripande nivå. Vid behov kommer den kompletteras med specifika dokument för olika målgrupper som då kommer finnas på msb.se, säger Lars Berg.

För att arbetet med ledningsplatser ska bli effektivt är det viktigt att vägledningens innehåll är känt i verksamheten. Förutom den ansvarige för ledningsplatser behöver fler befattningar vara engagerade i arbetet.
Kompetensområden som kan beröras är verksamhetsledning, ledningsorganisation (stab), kontinuitetshantering, civilt försvar, säkerhetsskydd, informationssäkerhet, it-drift, signalskydd, samband, arbetsmiljö, miljö, upphandling, logistik samt drift, förvaltning och utveckling av fastigheter och tekniska fastighetssystem.