Nyhet

Psykologiskt försvar placeras i Karlstad och Solna

Regeringen har beslutat om inrättandet av en ny myndighet för psykologiskt försvar. Myndighet placeras i Karlstad och Solna, med Karlstad som säte för myndighetens ledning.

På regeringsmötet torsdag 18 mars beslutades att tillsätta en utredare som ska vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna vara igång 1 januari 2022.

Den nya myndighetens uppgift blir att leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar och att lämna stöd till sådan verksamhet.

Myndigheten ska också bidra direkt till att stärka befolkningens motståndskraft när det gäller det psykologiska försvaret.

Utredaren ska lämna förslag till myndighetens organisation, arbetsordning och verksamhetsplan. I sammanhanget ska behovet av internationell samverkan beaktas. Utredaren ska även bedöma vilken kompetens som är nödvändig för myndighetens verksamhet och vikten av kontinuitet från befintlig verksamhet noteras särskilt.

Karlstad och Solna som verksamhetsorter innebär att den nya myndigheten placeras på samma orter som MSB, med den skillnaden att den nya myndigheten får ledningen i Karlstad medan MSB:s myndighetsledning är placerad i Solna.

De uppgifter inom det psykologiska försvaret som MSB har genom regleringsbrev kommer att överföras till den nya myndigheten.

Verksamhetsövergången berör främst enheten för skydd mot informationspåverkan med drygt 20 anställda.

Inrättandet av myndigheten är en del av januariavtalet, en politisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.