Nyhet

Nya uppdrag för totalförsvaret

Tre nya regeringsuppdrag kring totalförsvarsplaneringen har lagts ut på MSB, Försvarsmakten och bevakningsansvariga myndigheter.

– Det är glädjande att regeringen lägger så stor vikt vid utvecklingen av det civila försvaret. Satsningarna är konkreta och kommer att bidra till att förmågehöjande åtgärder vidtas i hela samhället, säger Camilla Asp, tillförordnad generaldirektör på MSB.

De tre uppdragen är: inriktning för en sammanhängande planering för totalförsvaret; anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021-2025; uppdrag till MSB att göra en samlad bedömning av förmågan inom det civila försvaret.

– MSB har under flera år målmedvetet arbetat tillsammans med Försvarsmakten och andra berörda myndigheter för utvecklingen av det civila försvaret. Vi kommer att fortsätta bygga ett modernt civilt försvar, som också kommer att stärka samhällets beredskap i fredstida kriser.

  • Inriktning sammanhängande planering för totalförsvaret

MSB och Försvarsmakten ska fortsatt stödja och verka för att bevakningsansvariga myndigheter samt regioner och kommuner stärker sin förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig. Uppdraget innebär att ta fram planeringsantaganden och att fortsatt främja och utveckla en sammanhängande planering tillsammans med berörda myndigheter.
MSB och Försvarsmakten ska också ta fram en gemensam bedömning av förmågan i totalförsvaret inför nästa försvarsbeslut, vilken ska redovisas senast den 1 september.

–Totalförsvarsplanering är ett omfattande och komplext arbete. Det krävs att alla som berörs har förståelse för hur vi ska utvecklas som samhälle och vet vad de själva ska göra i sin egen organisation för att vi ska nå målet. En sammanhängande planering är verktyget som hjälper oss att göra denna utvecklingsresa tillsammans så effektivt som möjligt. Uppdraget går bara att lösa tillsammans med andra berörda myndigheter, säger Camilla Asp tillförordnad generaldirektör på MSB.

  • Anvisningar civilt försvar 2021-2025

Regeringen ger inriktning om vilka förmågor som de bevakningsansvariga myndigheterna behöver utveckla. Utgångspunkten är målet för det civila försvaret och det som i övrigt anges i totalförsvarspropositionen.

Varje år ska bevakningsansvariga myndigheter senast 1 oktober redovisa genomförda och planerade beredskapsåtgärder. Det ska också lämnas en bedömning av förmågan att bidra till målet för civilt försvar. Redovisningen görs till respektive myndighets departement med kopia till MSB. MSB ska tillhandahålla metodstöd för arbetet.

– På så vis kommer alla berörda myndigheter att kunna arbeta på ett likvärdigt sätt, en förutsättning för att uppnå målet för det civila försvaret, säger Henrik Moberg, enhetschef för inriktning av beredskapsplanering på MSB.

  • Samlad bedömning av förmågan inom det civila försvaret

En viktig del i att utveckla uppföljningen av det civila försvaret är att samordna och strukturera det arbete som redan genomförs. Regeringen har därför gett MSB i uppdrag att göra en samlad bedömning av förmågan.

I samverkan med övriga berörda aktörer ska beredskapsåtgärder övergripande bedömas och förmågan i totalförsvaret följas upp, med utgångspunkt från givna mål. Bedömningen ska redovisas i februari varje år med start 2022.

– Arbetet kräver en gemensam syn på vilka förmågor som behöver utvecklas och hur förmågebyggandet ska följas upp. En gemensam tidsplan för aktiviteter, möten och spel blir nyckeln till framgång, säger Jim Kronhamn, tillförordnad enhetschef för strategisk analys på MSB.