Nyhet

MSB önskar större tydlighet hur sektorer samordnas

Tydlighet i roller och ansvar tycker MSB är bra i utredningen ”Struktur för motståndskraft”. Men hur olika sektorer samordnas under kris eller höjd beredskap behöver bli klarare, anser myndigheten.

Utredningen delar in länen i sex civilområden, samhällsviktig verksamhet i tio beredskapssektorer.

Hur dessa grupperingar samordnas med varandra vill MSB ska markeras tydligare.

– Vi vill lyfta fram det tvärsektoriella behovet. Varje sektor jobbar med sina delar, men det finns ett komplext samberoende mellan delarna. Det är viktigt att vi håller ihop den tvärsektoriella hanteringen på lokal, regional och nationell nivå, något jag tryckt på som viktigt, säger MSB:s tillförordnade generaldirektör Camilla Asp.

Du saknar kopplingen mellan sektorer?

– Det finns förslag i utredningen, men vi tycker det finns skäl att titta på om man behöver vässa dem. MSB vill säkerställa att den tvärsektoriella hanteringen blir tillräckligt tydlig, ingen vill att den ska fastna i stuprör.
Förslaget att det civila försvaret organiseras i större civilområden och ämnesvisa beredskapssektorer, tycker Camilla Asp är bra.

– Vi är positiva till att det finns såna noder i systemet. Utredningen är genomförd för att skapa tydlighet i roller och ansvar, särskilt mot bakgrund att vi planerar för höjd beredskap igen. Det kan göra planeringsarbetet lättare att det finns någon som kan samordna och driva på.

MSB föreslås få tydliga och omfattande uppdrag i planeringsarbetet för kriser och höjd beredskap, däremot tycker inte MSB att myndighetens uppdrag under höjd beredskap är helt tydligt i förslaget.

– Det som komplicerar är att regeringen ska kunna delegera uppgifter till MSB. Vilken roll MSB får kan därmed variera från fall till fall. Självklart måste vi vara flexibla beroende på regeringens behov, det är inte konstigt. Men jag tycker det skulle vara tydligare vilken grundförmåga vi ska ha för att ta den rollen, det måste vara tydligt både för oss och andra aktörer, säger Camilla Asp och fortsätter:

– Jag kan tänka mig att vi har samma förmåga i kris och krig, sen får regeringen bestämma hur man vill använda oss under höjd beredskap. Det skulle underlätta för oss, då vet vi vad vi ska jobba med i vår krigsorganisation, vad vi ska öva.

MSB föreslås sektorsansvarig för räddningstjänst och befolkningsskydd. Hur skiljer det sig mot det ansvar myndigheten redan har?

– Vi får en tydlig roll att hålla ihop beredskapsplaneringen och även hanteringen inom sektorn.


Camilla Asp har varit en av fyra experter kopplade till utredningen, vilket innebär att hon haft full insyn i arbetet.

– Det har varit ett väldigt transparent arbete, att få delta aktivt ger ökad förståelse för de förslag som läggs.

De synpunkter MSB har på utredningen kommer framföras när den kommer ut på remiss.

Läs också

Så ska civilt försvar omformas