Nyhet

Företagens beredskap ska stärkas

Regionala dialoger mellan privata och offentliga aktörer ska höja Sveriges försörjningsberedskap.

Samhällsviktig verksamhet ägs och drivs i dag till stor del av privata företag. Grunden till en utvecklad krisberedskap och ett starkt civilt försvar måste därför läggas genom kontinuerlig dialog och regelbundet erfarenhetsutbyte mellan offentlig och privat sektor.

Det var huvudbudskapet på den träff som Länsstyrelsen i Värmland och MSB arrangerade för det lokala näringslivet på residenset i Karlstad i november. Ett 40-tal representanter var på plats för att gemensamt hitta olika sätt att samverka på.

Värd och moderator var landshövding Georg Andrén, som gav ett exempel på vikten av dialog. Under pandemin fick länsstyrelsen axla rollen som tillsynsmyndighet för att kontrollera att lokala företag höll sig till de restriktioner som fanns.
– Vi besökte många lokala näringsidkare, och vår tillsyn blev snart en dialog och en rådgivning, där vi tillsammans kunde utbyta erfarenheter och se hur vi kunde lösa eventuella problem, berättade han.

Under träffen varvades föreläsningar med diskussioner och erfarenhetsutbyten. Exempel på en fråga som engagerade var vilka konsekvenser det får för landets försörjning vid en eventuell kris om antalet mjölkkor blir allt färre och lantbrukarnas odlingar minskar.

Regionala dialoger har även genomförts i Skåne och ska också hållas i Norrbotten och Västra Götaland. Dialogerna är pilotprojekt och en del inom
MSB:s projekt Näringslivets beredskap för kris och krig.

MSB har även spelat in filmer riktade till företag, där tre företagare från olika branscher delar med sig av tips och råd om beredskap. Dessutom finns fem filmer där experter från MSB intervjuas om hotbilden mot samhället, företagens roll i samhällets beredskap, kontinuitetshantering, personalförsörjning samt informations- och cybersäkerhet.

Information och stöd till företag som vill stärka sin beredskap hittas på www.msb.se/beredskapforforetag.