Nyhet

Stöd för att hantera covid-19

Ett planeringsstöd med koppling till pågående samhällskris ger hjälp i hur man kan tänka kring bortfall av personal, varor och tjänster. 

– Planeringsstödet finns på msb.se och är särskilt framtaget med anledning av virussjukdomen covid-19, säger Alexandra Grundel, MSB.

MSBs satsning på kontinuitetshantering vidgas.
På msb.se finns 22 nya eller reviderade dokument. Det blir mer att plocka ur verktygslådan.

En särskild satsning görs i år på utbildningsstöd. Efter sommaren släpps en webbaserad grundutbildning som bygger på MSBs lathund.

En annan utbildning för att träna fler som kan utbilda i metoden vänder sig till  .

Många verksamheter använder konsulter för arbetet med kontinuitetshantering. För att få dem att känna sig hemma med MSBs verktygslåda kommer en informationsdag riktas till konsulter. Även lärare på MSBs skolor kommer få en genomgång i ämnet.

Och ett pilotprojekt ska riktas mot näringslivet, specifikt livsmedelssektorn, med utbildningsstart i höst.

– Det handlar om att hitta en form för utbildning som når företag, hur konceptet kan bli attraktivt för dem. Vi vill vidga deras syn, att de inte bara tittar på vad som är affärskritiskt utan även det som är samhällsviktigt. Det handlar om både leverantörer och distributörer, säger Ida Kullgren, MSB.

I höst kommer MSB att genomföra en nationell kampanj om kontinuitetshantering som vänder sig till högsta ledningen i allehanda organisationer.

– Vi har sett i enkäter att många inte har beslut från högsta ledningen att jobba med kontinuitetshantering, vi ser också att de som har det stödet har kommit längre i arbetet. Därför vill vi få beslutsfattare att förstå vikten av att arbeta med kontinuitetshantering om de bedriver eller äger samhällsviktig verksamhet.

Det uppdaterade stödet som kommer i vår erbjuder en del nyheter i verktygslådan, bland annat fem nya exempel på kontinuitetshantering i fem olika verksamheter – kommunala och regionala. Det kommer också två filmer och workshopmaterial, en checklista för arbetet som har brutits ner i olika delar och kan användas både som vägledning under själva arbetet och för uppföljning av genomfört arbete. Ett faktablad om kontinuitetsplan har också kommit till.

– Vi kommer också att publicera en generell presentation för identifiering av samhällsviktig verksamhet med ett exempel från länsstyrelsen i Skåne, säger Ida Kullgren.

Version 2.0 av lathunden för kontinuitetshantering är uppdaterad med tydligare uppdelning mellan det arbete som sker på organisationsnivå respektive ute i verksamheten.

Exempel på kriteriemodell (för att mäta olika konsekvenser vid störningar) är tillagd samt att begreppet acceptabel avbrottstid har ändrats till maximal acceptabel störningsperiod för att harmonisera med uppdateringen i den internationella standarden för kontinuitetshantering.

– Vi har försökt förenkla och göra lathunden ännu tydligare, säger Alexandra Grundel.

Konferensen Mötesplats kontinuitetshantering, som genomfördes för första gången i höstas, kommer att arrangeras även i år.