Nyhet

MSB rustat för ökad smittspridning

MSB anser sig rustat att hantera en eventuellt ökad smittspridning av covid-19, vilket meddelas i ett svar till regeringen. Men myndigheten konstaterar också att ett antal åtgärder kan behöva genomföras.

Folkhälsomyndigheten fick av regeringen uppdraget att ta fram tre scenarier som underlag för planering av det fortsatta arbetet.

Scenarierna är en oförändrat spridning, en ojämn spridning som ökar och avtar, samt en mer utdragen och jämnt ökande spridning.

Till regeringen har nu Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB och länsstyrelserna levererat sina planer för det närmaste året, utifrån scenarierna.

Med erfarenheter av pandemin så här långt anser sig MSB rustat att möta en ökad smittspridning, eftersom arbetssätt, organisation och etablerade nätverk med andra aktörer finns på plats.

– Vi har även pekat på vikten av att kunna hantera flera samtidiga händelser, exempelvis bränder, översvämningar eller stora olyckor, säger Anneli Bergholm Söder, chef för operativa avdelningen på MSB.

De åtgärder, eller ökade resurser, som MSB anser kan komma att behövas är:

  • Personlig skyddsutrustning för samhällsviktig verksamhet, utöver vård och omsorg

Risken för brist på utrustning anses stor. En samlad bedömning är att inköp för högst 200 miljoner borde kunna täcka akuta bristsituationer. I somras begärde MSB hos regeringen att en nationellt sammanhållande aktör utses.

  • Läkemedelsförsörjning

Analys visar att läkemedelsproduktionen har för lång ledtid för att hinna ge effekt. MSB anser det viktigt att regionerna och privata aktörer skapar tillräckliga buffertar för att minska sårbarheten i försörjningen.

  • Lägesrapportering

MSB har uppdraget att ta fram en nationell lägesbild, som bygger på att underlag rapporteras in. Övriga myndigheter behöver ha förmåga och bemanning för att svara upp mot MSB:s behov.

  • Begäran om utökade medel

Beroende på omfattningen av pandemin under 2021 kan ytterligare anslagsförstärkningar behövas.