Nyhet

MSB kritiskt till ny myndighet

En ny myndighet för psykologiskt försvar ska inrättas 1 januari 2022. MSB är starkt kritisk till utredningsförslaget. — Det enda man gör är att man tar en bit av MSB och gör om det till en ny myndighet med några få andra inslag. Men vad är det institutionella mervärdet av det? säger MSB:s generaldirektör Dan Eliasson.

Utredningen En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret har letts av Anders Danielsson, landshövding i Västra Götaland, och presenterades i slutet av maj. Uppdraget var att analysera och lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret.
— Flera myndigheter har granskat det psykologiska försvaret och konstaterat att det saknas samordning, saknas tydlig styrning och att ansvarsfördelningen är oklar. Vi konstaterar i vår utredning att så är fallet. Det är inte effektivt och ökad samordning skulle ge många fördelar, säger Anders Danielsson.

Myndigheten ska driva på utvecklingen och arbetet men också ges ett mandat att kunna leda samordnade aktiviteter som syftar till att identifiera, analysera och möta otillbörlig informationspåverkan eller annan vilseledande information riktad mot Sverige och svenska intressen. Den nya myndigheten ska också ha en förmåga att inrikta försvarsunderrättelseverksamhet och signalspaning.

En av huvuduppgifterna för den nya myndigheten är att kunna samordna det psykologiska försvaret och utredningen föreslår inrättandet av ett nationellt centrum för psykologiskt försvar.
I ett särskilt yttrande bifogat utredningen skriver MSB att man inte ställer sig bakom bildandet och att en ny myndighet riskerar att försämra den samlade psykologiska försvarsförmågan.
— Jag har inget emot att en ny myndighet skapas, men då ska det vara en myndighet som skapar mervärde. Det enda man gör här är att man tar en bit av MSB och gör om det till en ny myndighet med några få andra inslag. Men vad är det institutionella mervärdet av det? Då kan man ta en del av vilken myndighet som helst och göra en ny myndighet av så det ska se kraftfullt ut. Den här myndigheten måste skaffa sig förmåga att hantera hemlig information, skydd och skalskydd och det kommer att kosta otroligt mycket mer pengar jämfört med att förstärka en redan befintlig myndighet. Det tänker jag säga i mitt remissyttrande också, säger Dan Eliasson.

All verksamhet kopplad till att möta informationspåverkan i MSB föreslås övergå till den nya myndigheten. Utredningen föreslår även att de 12 miljoner MSB har för forskning på området förs över till den nya myndigheten. Att två organisationer inom närliggande områden ska beställa, kvalitetssäkra och förmedla forskning är kostnadsmässigt ineffektivt anser MSB.
— I stället borde man överväga om inte hela utredningens slutsatser kunde överföras till MSB, säger Mikael Tofvesson, MSB, chef för den enhet som föreslås flyttas till nya myndigheten.

Den nya myndigheten beräknas ha 45 medarbetare och placeras i Stockholmsområdet. Enligt plan är nästa steg en remiss med svar tidig höst. Därefter tillsätts en organisationskommitté i december för inrättandet av den nya myndigheten 2022.