Nyhet

Delade meningar om ny myndighet

15 remissvar ifrågasätter eller motsätter sig inrättandet av en ny myndighet för psykologiskt försvar. 43 av de svarande är däremot positiva, medan 20 inte tar ställning eller är tveksamma. Det kan utläsas ur remissvaren.

MSB har i sitt svar förklarat sig stå bakom stora delar av utredningens analys och bedömningar. Myndigheten motsätter sig dock inrättandet av en ny myndighet, man ser inte det verksamhetsmässiga mervärdet.

"Det innebär väsentliga merkostnader att flytta verksamhet från MSB för att bilda en ny myndighet, jämfört med att låta verksamheten fortsätta utvecklas som en del av MSB", svarar MSB bland annat.

14 andra svarande ifrågasätter också en ny myndighet, bland dem Trafikverket, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Polismyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen Stockholm och Kustbevakningen.

Polismyndigheten anser inte att det presenteras tillräckliga skäl för att anta att inrättandet av en ny myndighet skulle medföra det mervärde som utredningen påstår.

"Utredningen har således inte påvisat att fördelarna med att inrätta en ny myndighet skulle vara större än andra alternativ. Frågan om hur Sveriges psykologiska försvar ska stärkas och utvecklas bör därför bli föremål för fortsatta överväganden", svarar Polismyndigheten.

SKR vill utöka MSBS ansvar:

"Istället bör MSB:s befintliga verksamhet avseende informationspåverkan utvecklas. MSB bör få i uppdrag att ge ett aktivt stöd till kommuner och regioner i både det förberedande och operativa skedet."

Länsstyrelsen Stockholm svarar så här om ny myndighet:

"Länsstyrelsen finner att inriktningen är olycklig och ställer sig inte bakom bildandet av en ny myndighet. Erfarenheter från bland annat pandemihanteringen är att det finns utvecklingspotential i den statliga samordningen som behöver realiseras och som skulle försvåras av att tillföra ytterligare myndigheter. Det är bättre och effektivare att roller och ansvarsfördelning ses över så att även denna fråga kan lösas inom den myndighetsstruktur vi har i dag."

43 av remissinstanserna, drygt hälften, ställer sig bakom förslaget om att inrätta en ny myndighet. Bland dem märks Försvarsmakten, Försvarshögskolan, FRA, FMW, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Säpo.

Försvarsmakten svarar att man ser detta som en viktig del i uppbyggnaden av ett starkt totalförsvar och en robust krishanteringsförmåga.
Däremot säger man nej till förslaget att den nya myndigheten läggs till bland de myndigheter som tillåts inrikta signalspaning.

Försvarsmakten avstyrker också inrättandet av ett nationellt centrum med samverkande myndigheter där förmågan att möta informationspåverkan föreslås utvecklas och samordnas. Försvarsmakten anser att myndighetssamverkan inte bör regleras i en förordning.

"I stället bör de myndigheter som ingår i samarbetet själva bestämma formerna för samverkan. Försvarsmakten förespråkar i stället ett samverkansråd som ett alternativ", svarar man.

Livsmedelsverket skriver:

"Livsmedelsverket ställer sig positivt till förslaget att samla ansvaret för psykologiskt försvar hos en myndighet som kan ge stöd till oss och andra myndigheter genom kunskapsspridning, utbildning och förmedling av forskningsresultat.

Säpo anser att det finns ett behov av förmågehöjning inom informationspåverkan som utredningens förslag kan fylla.

"Det är dock fundamentalt att den nya myndighetens uppdrag är tydligt avgränsat så att det inte inriktar sig mot sådana aktiviteter som den fria åsiktsbildningen avser att skydda", svarar Säpo.

Bland de som inte tar ställning till ny myndighet eller ej kan noteras:

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM

"SSM ser att uppdraget antingen skulle kunna utföras av en särskild myndighet eller också kunna lösas av en befintlig myndighet, exempelvis MSB. SSM ser att det sistnämnda alternativet skulle kunna ge effektivitets- och samordningsvinster."

Jordbruksverket

"Det är inte uppenbart att inrättandet av en ny myndighet innebär att det psykologiska försvaret kommer att stärkas. Om utredningen fått i uppdrag att utreda olika alternativ och visa på hur dessa bidrar till ett stärkt psykologiskt försvar hade det varit möjligt att göra en bedömning."

Migrationsverket

"Migrationsverket ställer sig tveksamt till att det psykologiska försvaret stärks genom att delar av arbetet med att möta informationspåverkan flyttas från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till en ny myndighet."

Totalt svarade 82 myndigheter eller organisationer som mottagit remissen, fyra av dem meddelade att de inte hade något att tillföra eller på grund av resursbrist inte kunde analysera utredningen.