Nyhet

Västerås körde mini-TFÖ

Rikshemvärnschefens insatsövning hölls i år i Västerås. På Västerås stads önskemål utformades den till en totalförsvarsövning.

— Det blev en riktigt bra mini-TFÖ, säger överstelöjtnant Bengt Tiberg, övningsledare.

I november inleddes den riksomfattande Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ) och ska pågå under hela nästa år. Västerås stad ligger mycket långt fram i sin totalförsvarsplanering och när Försvarsmakten för drygt ett år sedan hörde av sig och ville förlägga Rikshemvärnschefens insatsövning till Västerås kontrade staden.

— Vi har kört övningar själva ganska länge och tyckte att kommer Försvarsmakten till oss vill vi göra det till en totalförsvarsövning. Det gick de med på bara vi inte tog fokus från deras övningsmoment, berättar riskingenjör Johan Ahlström, Västerås stad.

Utifrån det geografiska områdesansvaret samlade staden alla organisationer som kan ha ett intresse av att samverka med och stötta Försvarsmakten.

— Förutom stadens förvaltningar hade vi energibolaget, stadsnätsbolaget, Mälarhamnar, kommunalförbundet för avfallshantering och biogasproduktion, Polisen, räddningstjänsten, Trafikverket, Regionen, Flygplatsen, Frivilliga resursgruppen och flera frivilliga försvarsorganisationer.

Erfarenheter från tidigare hemvärnsövningar är mindre lyckade samverkansmöten och det ville man ändra på.

— Försvarsmakten har tidigare gett sig tillkänna när de redan etablerat sig och då blir det ingen bra samverkan. Därför bad vi Försvarsmakten att så fort de satt sin fot i Västerås ska de begära ett möte med kommunledningen med en hemställan om samverkans- och stödbehov. Sen blir det vår uppgift att lösa ut det under övningen.

En rad moment på olika nivåer tränades. När "regeringen" beslutat om högsta beredskap kallade kommunstyrelsen till sammanträde och beslöt att nämndorganisationen skulle upphöra och kommunstyrelsen ta över all ledning.

— Till exempel genomförde Trafikverket, våra trafikingenjörer och Försvarsmakten trafikplaneringar utifrån trupptransporter, simulerade vägar som var sprängda med alternativa omledningar. Vi tränade på att fixa förläggning åt Försvarsmakten, köra ut mat och vatten, avfallshantering och vi gjorde sambandsplan och tester med Rakel.

För att få till matleveranserna hade staden gjort en matbeställning på tusen portioner, frukost, lunch och middag.

— Vi var tvungna att preppa annars hade vi aldrig fixat det. Vi har inte så mycket mat liggande på hyllan. Men vi tränade på det och hade försvarsmaktens kockar i vårt kök och körde ut maten till en överlämningspunkt precis enligt vår planläggning.

Ahlström tycker att man hittade en bra samverkansmodell med Försvarsmakten. Att initialt samla civila och militära ledningen, fatta inriktningsbeslut, sätta målbild för arbetet och skapa överenskommelse om hur samverkan ska gå till.

— Dagarna därefter knöt vi ihop rätt personer hos Försvarsmakten och kommunen för att smörja effektiv samverkan. I och med att vår ledning gjort de rätta inriktningsbesluten från början får man ett effektivt arbete neråt som inte tyngs av att en beslutsfattare ska in och peta i detaljerna. Vi har klart för oss vilka utmaningar som finns med att lösa ut Försvarsmaktens behov.

Inte minst risker vid leveranser in i krigszoner med stridshandlingar.

— Försvarsmakten provocerade oss genom att ställa orimliga krav som vi civilister bara köpte utan ifrågasättande. En lärdom är att vi måste bli bättre på att ha en dialog utifrån vår kompetens och säga att gör ni så här kommer det att bli väldigt dåligt för civilsamhället, säger Johan Ahlström.

Länsstyrelsen liksom Västerås stad tog tillfället att öva regional samverkan mellan olika aktörer i länet. Genom inriktnings- och samordningsfunktioner övades exempelvis prioriteringar i stöd till Försvarsmakten tillsammans med bland annat Polismyndigheten, Trafikverket och Västerås stad.

— I första läget var det fred och då är länsstyrelsens roll samordning, samverkan. När vi går över i krig ändras rollen genom att lagar och förordningar kickar in och då ska vi vara ledande i länet, säger Andreas Hornwall, biträdande säkerhetsskyddschef på länsstyrelsen i Västmanland.

Övningen gav draghjälp i arbetet med att bygga ny kris- och krigsorganisation.

— Många medarbetare som inte jobbar med dessa frågor till vardags fick upp ögonen både för vår egen kris- och krigsorganisationen och länsstyrelsens förändrade roll i höjd beredskap. Vi kommer att ha väldigt stor nytta av deras kompetens i den nya organisationen.

Även Försvarsmakten är mycket nöjd med övningen.

— Det blev oerhört lyckat. Man fick till den lokala samverkan som krävs, det ligger på övad bataljonsledning att lokalt samverka med kommunledning. Rikshemvärnschefen gick så långt att han sa att den här övningens upplägg borde vara vägledande för likartade övningar i framtiden, säger Bengt Tiberg.

Han poängterar värdet av den lokala samverkan som övningen åstadkom.

— Egentligen behovet av att redan i fredstid planera för stöd­insatser, kanske inte i varenda kommun, men åtminstone i de större områdena där man vet att insatser med alla sannolikhet kommer att ske. Det är viktigt att man gjort noggranna förberedelser och gärna öva på det sätt som vi gjorde.