Nyhet

Nytt stöd för krigsplanering

Vägledningar för hur kommuner och regioner skapar en krigsorganisation och bemannar den har tagits fram av MSB.

– Det är viktigt att kommuner och regioner påbörjar arbetet med att rigga sina organisationer för att möta de påfrestningar som ett läge av höjd beredskap kan innebära, säger Camilla Asp, avdelningschef på MSB.

I mars förra året publicerade MSB en vägledning för krigsorganisation och krigsplaceringar riktade till myndigheter.

De två nya, parallella vägledningarna är uppdateringar och anpassade för de förutsättningar som är specifika för kommuner respektive regioner.

– För att viktiga verksamheter som sjukvård, barnomsorg, räddningstjänst och skola ska kunna fungera även under störda förhållanden behöver verksamheterna bemannas med personal, säger Camilla Asp på msb.se.

Vägledningarna ger stöd i att:

  • planera för situationer när Sverige har höjt sin beredskap
  • analysera det egna ansvaret
  • identifiera vilken samhällsviktig verksamhet som måste fungera
  • bemanna krigsorganisation.

Vägledningarna är indelade i fyra delar och följer en kronologisk process i arbetet.

Det handlar först om att analysera vad som ska skyddas och mot vad och ta fram en åtgärdsplan för säkerhetsskydd som beskriver åtgärder, när de ska vara genomförda och vem som är ansvarig.

Därefter skapas en krigsorganisation. Förslag på arbetsgång beskrivs stegvis.

I nästa steg ska krigsorganisationen bemannas, uppgiften innebär bland annat att kontrollera vilken personal som finns att tillgå och att koppla nyckelpersoner till krigsorganisationen.

Den fjärde delen handlar om förutsättningar för att en bemannad krigsorganisation ska fungera, exempelvis behovet av utbildning och övning, anpassning av lokaler, komplettering av utrustning.

Vägledningarna innehåller även lästips och hänvisningar till ytterligare fördjupning.

MSB har tagit fram vägledningarna i samarbete med representanter för kommuner och regioner, länsstyrelser, Försvarsmakten, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Socialstyrelsen och SKL.

Förra året släppte MSB en vägledning för upphandling till samhällsviktig verksamhet.