Nyhet

Enklare hjälp att säkra samhällsviktig verksamhet

Vilken verksamhet hos er är samhällsviktig? Vad måste alltid fungera? MSB har tagit fram ett brett och samtidigt lättbegripligt stöd som alla verksamheter, privata som offentliga, kan använda i arbetet med kontinuitetshantering.

I stället för att per automatik ta fram en vägledning startades ett utvecklingsprojekt med budskapet "hjälp oss hjälpa er". En enkät med frågor om bland annat behov gick ut till kommuner, regioner, centrala myndigheter med flera.

– Svaret blev väldigt tydligt. Ett enklare och mer tillgängligt stöd för arbetet med kontinuitetshantering efterlystes, säger Alexandra Grundel, som tillsammans med Ida Kullgren ansvarar för arbetet på MSB.

När behovet var undersökt tillsattes en referensgrupp på tio personer från nämnda grupper som hjälpt till att ta fram stödet.

– Att de varit med har gett arbetet legitimitet. Utan referensgruppen hade det inte blivit så här bra, säger Alexandra Grundel .

Ambitionen har varit att lyfta de minst erfarna, minska den mentala tröskeln att komma igång med arbetet.

Vikten av kontinuitetshantering, lättare metodik, utbildning, samt tydligare och riktad kommunikation till olika målgrupper är områden som prioriterats.

– Ingångsvärdet är vad som ska kontinuitetshanteras, det vill säga samhällsviktig verksamhet. Det är där vi måste börja.

I somras presenterades 13 olika stöd. Elva av dem i en verktygslåda för kontinuitetshantering, två för identifiering av samhällsviktig verksamhet.
Målgrupp är de som ska driva arbetet, var och en anpassar stöden till sin organisation.

Verktygslådans huvudnummer är en lathund för metodiken. Men där finns också förslag på vad som kan ingå, som policy och riktlinjer, scenarier, upplägg för workshop, dokumentationsmallar med mera.

På msb.se/kontinuitetshantering finns allt samlat. Där finns även andra aktörers stöd och exempel på hur man jobbar runt om i landet.

– Lathunden är generell. Längre fram kommer målgruppsanpassade stöd där man på detaljnivå kan titta på exempel, säger Ida Kullgren.

Kort sammanfattat handlar allt om att samhällsviktiga verksamheter behöver vara robusta för att fungera oavsett störning.

Med kontinuitetshantering kan organisationer förhindra eller minska konsekvenserna och snabbare återhämta sig från en inträffad händelse.

För att komma igång med kontinuitetshantering kan det inledande arbetet delas in i två steg:

  1. lista vilken verksamhet som är samhällsviktig
  2. gör kartläggning enligt konsekvensanalysen i kontinuitetshanteringen.

– När de stegen är utförda vet man hur verksamheten ser ut, vilka beroenden den har till interna och externa resurser. Därefter kan man planera för hur verksamheten ska upprätthållas även vid störningar och avbrott.

I det generella stödpaket som MSB levererat är metoden förenklad, svårare delar har valts bort.

– I nästa version har vi tänkt fördjupa materialet, höja nivån och erbjuda något till de som kommit längre i arbetet, säger Alexandra Grundel.

I enkätsvaren efterlystes utbildning. MSB har nu omarbetat kursen som handlar om att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Vilka har kommit längst med kontinuitetshantering?

– Den finansiella sektorn har gjort mycket arbete och kommit långt. Deras privat-offentliga samverkansforum (FSPOS) har till och med tagit fram en egen vägledning och en interaktiv utbildning.

En utmaning som konstaterats är att få beslut på högsta nivå i egna organisationen och därmed mandat att jobba med frågorna.

– Det saknas ofta policyer för arbetet, beslut uppifrån behövs för att få genomslag. Tror mycket av arbetet i dag hänger på att det finns eldsjälar.

I höst fortsätter arbetet, bland annat med anpassade stöd till kommuner och regioner.

Det stöd MSB tagit fram bygger på valda delar från en standardiserad vägledning för kontinuitetshantering med ISO-certifiering, framtagen av SIS (Svenska institutet för standarder).

MSB deltog i arbetet med vägledningen och finansierar användandet för privata och offentliga aktörer som arbetar med samhällsviktig verksamhet, kritisk infrastruktur samt samhällets funktionalitet och försörjning.

 

FAKTA

Samhällsviktig verksamhet

Samlingsbegrepp som omfattar de verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner inom en samhällssektor.

Kontinuitetshantering

Planering för att kunna upprätthålla verksamhet och processer och för att skapa en nödvändig förmåga till funktionalitet, oavsett händelse. Exempelvis vid IT-störningar, när elen försvinner eller leveranserna inte når fram.

Med kontinuitetshantering kan organisationer snabbare återhämta sig från och minska konsekvenserna av en inträffad händelse. Innebär kortare avbrottstider i verksamheten, förhindrar att personella, ekonomiska, funktionella och informationsrelaterade värden går förlorade.

Exempel på aktiviteter inom kontinuitetshantering:

  • Kartlägga viktiga verksamheter och processer

  • Identifiera kritiska resurser

  • Bestämma vad som är acceptabla avbrottstider

  • Genomföra åtgärder som minskar risken för avbrott

  • Skapa planer för att hantera de störningar som ändå kan uppstå.

Källa: MSB.