Nyhet

”Behövs tydligare ansvar”

Utredningen om civilt försvar har arbetat i fyra månader och direkt gjort ett antal iakttagelser. — För det första är det uppenbart att inom det här området behövs verkligen ett förtydligat beredskapsansvar, säger den särskilde utredaren Barbro Holmberg.

Utredningen om civilt försvar har arbetat i fyra månader och direkt gjort ett antal iakttagelser.

— För det första är det uppenbart att inom det här området behövs verkligen ett förtydligat beredskapsansvar, säger den särskilde utredaren Barbro Holmberg.

Bakgrunden är försvarsberedningens rapport Motståndskraft som gjorde bedömningen att Sverige behöver betydligt bättre förmåga att hantera höjd beredskap och tydligare ansvars- och ledningsförhållanden. Utgångspunkten är att totalförsvaret ska kunna möta ett väpnat angrepp inklusive stridshandlingar på svenskt territorium och att gråzonsproblematik ska beaktas.

Utredningen ska lämna förslag på fyra områden.

— Första området är att vi ska titta på en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur för statliga myndigheter. En sån struktur skulle kunna vara att man delar in myndigheter i sektorer och att man också utser en sektorsansvarig myndighet.

Det andra området utredningen ska titta på är en högre regional ledning.

— Där säger försvarsberedningen att man bör klustra länsstyrelser i större geografiska enheter. Man säger ungefär att om vi skulle hamna i höjd beredskap eller krig har försvarsmakten enorma behov av koordination och det är en stor svårighet som samhället ser ut i dag. Dels har vi 21 länsstyrelser och i princip alla myndigheter har olika indelningar.

Tredje området handlar om att lämna förslag på en förtydligad, mer enhetlig ledningsförmåga för kommuner och landsting. Fjärde området handlar om att analysera och lämna förslag på hur MSBs roll som företrädare för det civila försvaret kan utvecklas.

— Vi tittar nu på detta med sektorer. Det vi kan se är att begreppet sektor är mångtydigt. Riktigt problematiskt är att sektor och sektorsansvar finns i väldigt många myndigheters instruktioner. Man talar till exempel om att polisen är ansvarig för sin sektor. Det blir väldigt komplicerat om sektorsansvar i det här sammanhanget betyder något annat än det gör normalt. Vi kommer att se över det och se om man kan hitta något annat begrepp.

Att det utses myndigheter med ett särskilt ansvar för en viss sektor är efterfrågat även bland myndigheterna själva.

— Man ser stora fördelar med det. Det blir mer ordning och reda om en myndighet får ansvar för att driva på, följa upp och se till att man skapar samverkansstrukturer med till exempel näringslivet. Alltså håller samman en sektor på det området.

Utredarna möter också ett behov av klargörande.

— När vi är ute och pratar så efterfrågas tydlighet, vem ska göra vad och hur ska hela systemet se ut? säger Barbro Holmberg.

En publikfråga handlade om hjälp med prioriteringar.

— Utredningen kommer inte att lösa alla problem, den kommer inte att tala om hur saker och ting ska prioriteras eller hur man ska bygga upp. Snarare vem som gör prioriteringar i olika situationer, säger Barbro Holmberg.