Reportage

Regional grundsyn i Örebro län - konkretiserade den nationella

Länsstyrelsen i Örebro län har tillsammans med Militärregion Väst tagit fram en regional grundsyn för totalförsvaret.

Den är en nedbrytning av grundsyner på nationell och högre regional nivå och innehåller prioriteringar och konkreta åtgärder för händelser och situationer.

Annica Hjalmarsson– Tanken är att den ska vara ett underlag för de beredskapsförberedelser som ska göras. Så här tycker vi att aktörer med verksamhet i Örebro län ska prioritera för att möjliggöra ett självständigt agerande, säger Annica Hjalmarsson, krisberedskapshandläggare på länsstyrelsen i Örebro.

Den regionala grundsynen kan ses som en handledning i hur man bygger ett totalförsvar.

Anton Landenmark– För en säkerhetssamordnare i en liten kommun som kanske ägnar 50 procent av sin arbetstid till detta är det inte helt enkelt att se vad den nationella grundsynen konkret innebär. Vi vill skapa mer tydlighet om vad vi ska prioritera och jobba efter, säger Anton Landenmark, krisberedskapshandläggare.

– Både den nationella och den högre regionala grundsynen är väldigt mycket planeringsdokument. De är jättebra, men säger inte så mycket om aktörers agerande under höjd beredskap. Den regionala grundsynen trycker på vad som är viktigt och ger inriktning för hur aktörer bör resonera och agera, säger Annica Hjalmarsson.

Vid höjd beredskap ska grundsynen vara styrande för ansvariga aktörers verksamhet. Grundsynen är bara på 40 sidor och pedagogiskt formgiven.
Dokumentet inleds med det säkerhetspolitiska läget, en övergripande inriktning och prioriteringar vid ett väpnat angrepp.

Därefter följer en beskrivning av beredskapsförberedelserna i de sju viktigaste sektorerna:

  • Ledning och samordning
  • Befolkningsskydd och räddningstjänst
  • Hälso- och sjukvård
  • Psykologiskt försvar och information
  • Ordning och säkerhet
  • Transport och logistik
  • Samhällets produktion och distribution.

Inom varje sektor anges vem som har ansvaret för de åtgärder som måste vidtas och hur de ska prioriteras.

Dokumentet avslutas med två avsnitt om Försvarsvilja och folkförankring och Folkrätt. Responsen har hittills varit positiv. Grundsynen kan laddas ner från länsstyrelsens hemsida men finns också i en tryckt upplaga och har skickats ut till kommunerna och myndigheter som länsstyrelsen samverkar med.

– Den har inte varit ute på remiss utan det är så här vi och militärregionen som högsta ansvariga totalförsvarsmyndigheter vill att länet ska fungera och ledas, säger Annica Hjalmarsson.

Att det nu finns en gemensam grundsyn för totalförsvaret i länet, underskriven av landshövdingen och chefen för Militärregion Väst, innebär att man satt ner foten i många frågor.

– Det är väldigt skönt att ha det här dokumentet att luta sig mot när vi har diskussioner. Vi har vågat göra prioriteringar, inte bara punktlistor, och att vi har med oss Försvarsmakten på det. Det är många diskussioner vi haft efteråt där vi kunnat säga: vi backar tillbaka, vad har vi sagt i grundsynen? Säger Annica Hjalmarsson.

Länsstyrelsen är mycket nöjd med samarbetet med Militärregion väst, man är överens om vilka prioriteringar som ska göras.

Agne Gustavsson– Samverkan har verkligen fungerat bra. Vi har väldigt bra samsyn med alla våra län i regionen och har forum för att diskutera alla saker. Nu är fokus på totalförsvarsplanering och den regionala grundsynen är viktig utifrån aspekten att den skapar en ram och riktlinje för fortsatt arbete; det här är prioriterat, det är detta vi ska jobba med, säger Agne Gustavsson, stabs-chef på Militärregion Väst.

Hans bild är att länsstyrelserna börjar få upp farten i arbetet med totalförsvar medan kommunerna är i en uppstartsfas.

– Länsstyrelserna börjar få personal som jobbar med frågorna. Vi försöker stödja genom att delta i uppstartsmöten och berätta vad det handlar om. Kommunerna är väldigt mycket på och vill veta hur det berör dem och vad de kan hjälpa till med.

Nu behöver nästa steg tas.

– Vi har pratat mycket men det måste bli verkstad också, att det blir handgripliga saker som görs. Viktigt som jag ser det är att få till en gemensam ledning i regionen med krypterade sambandsfunktioner mellan militärregionen, länsstyrelser och vissa av de bevakningsansvariga myndigheterna, säger Agne Gustavsson.