Nyhet

Psykologiskt försvar blir myndighet

Det psykologiska försvaret blir åter en egen myndighet föreslår regeringen.

Samtidigt beslutades om en utredning som ska föreslå tydligare ansvar, ledning och stärkt samordning inom civilt försvar.

Regeringen beslutade även om ändringar i MSBs instruktion för att klargöra myndighetens ansvar på området.

Styrelsen för psykologiskt försvar upphörde 2008, liksom Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten. De tre myndigheterna blev MSB. Nu ska psykologiska försvaret återuppstå som myndighet 2021, föreslår regeringen.

Utredaren ska analysera och lämna förslag om en myndighet som ska ha övergripande ansvar att utveckla och samordna det psykologiska försvaret. Utredningen ska vara klar i augusti nästa år .

Vilka uppgifter den nya myndigheten ska ansvara för, hur myndigheten ska samverka med andra som bedöms ha eller bör ha uppgifter inom det psykologiska försvaret, är en del av utredarens uppgifter. Resursbehov, ledningsform och finansiering ingår också.

Utredningen om civilt försvar ska utgå från förslagen i Försvarsberedningens rapport "Motståndskraft. I uppgiften ingår bland annat att analysera och lämna förslag på:

  • Struktur med statliga myndigheter indelade i sektorer och sektorsansvariga myndigheter
  • Geografisk indelning för civil ledning och samordning på regional nivå och hur dessa områden ska ledas
  • Förtydligad ledningsförmåga för kommuner och landsting
  • Hur MSBs samordnande roll kan utvecklas och om myndighetens uppgifter behöver förtydligas

Förslagen om struktur för ansvar, ledning och stärkt samordning ska ske inom ramen för totalförsvaret på såväl nationell, regional och lokal nivå. Strukturen ska även stärka samhällets förmåga att hantera fredstida kriser.
Utredningen ska vara klar 31 mars 2020.