Nyhet

MSB ger ut handbok i att möta påverkan

– Jag känner mig trygg i att vi har gjort ett bra arbete. Däremot är det omöjligt att mäta om det är tillräckligt eller inte. Det säger Mikael Tofvesson, biträdande avdelningschef som lett arbetet med att förhindra att det svenska valet påverkas av främmande makt.

Projektet inleddes i februari 2017 och i februari år startades en så kallad särskild organisation för valpåverkan. Arbetet kommer att fortgå inte bara fram till valet i september utan även efteråt.

– Det är inte bara valet i sig vi behöver skydda utan hela processen fram dess till att en regering tillträtt. Därför kommer vi att fortsätta med den särskilda organisationen tills den inte behövs längre. Vår avgränsning är informationspåverkan.

I slutet av maj skickade MSB ett brev till länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter om att rapportera eventuella avvikelser eller incidenter som de bedömer kan kopplas till valet. En brist som MSB identifierat vid val i andra länder är att det saknades en helhetsbild, de som upptäckte misstänkta aktiviteter varnade inte andra.

– Vi vill få helhetsbilden så att vi snabbt kan varna och larma alla berörda aktörer om att det är någonting som pågår. En annan allvarlig aspekt som inte enbart har med valet att göra, är om någon skapar en falsk hem- eller facebook-sida och låtsas företräda en samhällsviktig verksamhet, myndighet, företag eller annan organisation. Det kan hota säkerheten för våra medborgare om de förleds att gå in på de sidorna i händelse av kriser och då inte får del av korrekt samhällsviktig information.

MSB arbetar också i ett snabbspår med att ta fram en handbok i att möta påverkan som riktar sig till kommunikatörer i offentlig verksamhet.

– Den kommer gå ut i en preliminär utgåva för att finnas hos myndigheter och organisationer innan valet för att ge vägledning i hur man bemöter informationspåverkan och vilka strategier man ska ha för att göra det.

Arbetet inleddes för drygt ett år sedan med att analysera och förstå problematiken kring informationspåverkan. Efter att ha tittat på andra val kom man fram till ett antal ställningstaganden.

– Det ena att det existerar ett hot mot allmänna val för det har vi sett i andra länder. Det är svårt att bevisa när det väl sker, eftersom man försöker dölja det genom öppna aktiviteter i vår demokratiska sfär med yttrandefrihet.

I de länderna där angriparen varit framgångsrik saknades medvetenhet om själva hotets existens och därmed också kunskapen om egna sårbarheter.

– Det andra var att det saknades en väl upprättad samverkan och samordning mellan de organisationer som är relevanta för ett val. Det betydde konkret att även om man såg en aktivitet, varnade man inte och kunde därför inte hjälpa varandra att motverka. Av det skälet har MSB under 2017 jobbat väldigt mycket med att öka medvetenheten, särskilt hos valadministrationen.

MSB har förberett och byggt upp samverkansformer mellan de aktörer som jobbar med att genomföra valet och de som ska skydda det. En lägesbild togs tidigt fram som riktade sig till valadministrationen. Den beskriver sårbarheter och hot mot valet och är därför sekretessbelagd.

En omfattande utbildningsinsats har genomförts. I ett samarbete med Sveriges kommuner och landsting har alla myndigheter och kommuner i valadministrationen fått personal utbildad. Ansatsen har varit att nå ut brett.

– Vi har ökat medvetenheten genom att ha möten med de stora mediehusen, både centralt och regionalt. Vi har varit ute och pratat för både centrala myndigheter och politiska partier. Parallellt har vi varit aktiva i att ge intervjuer i media för att nå allmänheten. Däremot kommer vi inte själva att bedriva informationskampanjer till allmänheten.

Han känner sig nöjd med arbetet som gjorts.

– När man tittar på hur de här frågorna diskuteras i media av våra beslutsfattare, hur de hanteras av myndigheter och med vilket allvar de tas av alla aktörer, kan jag ändå säga att vi uppnått en ökad medvetenhet jämfört med många andra länder som blivit utsatta, säger Mikael Tofvesson.