Nyhet

MSB flyttas - landshövdingar blir civilbefälhavare

MSB flyttas över till försvarsdepartementet. En myndighet ansvarig för psykologiskt försvar bör utredas. Länen indelas i civilområden med civilbefälhavare.

Det är tre av förslagen i rapporten Motståndskraft som försvarsberedningen lämnade över till försvarsminister Peter Hultqvist under onsdagen (20 december). Det handlar om inriktningen av totalförsvaret och utformningen av civilt försvar inför försvarsbeslut för 2021-2025.

Försvarsberedningen har representanter från samtliga riksdagspartier och i huvuddragen framhöll man sig eniga.

Ribban har lagts vid att civilt och militärt försvar ska ha förmågan att motstå allvarliga störningar i samhällets funktionalitet under tre månader samt krig under del av tiden. Det ska vara utgångspunkt för planeringen av totalförsvarets samlade förmåga. Individen ska klara egen försörjning under en vecka.

– En samlad totalförsvarsförmåga är krigsavhållande. Totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för att möta väpnat angrepp och bidra till förmåga i fredstid. Förmågan bygger också på svenska folkets försvarsvilja. De förslag vi lägger fram är en samhällsreform, sade försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow (s).

För en sammanhållen hantering av totalförsvaret bör försvarsdepartementet ha totalansvar. Och därför föreslås att MSB flyttas tillbaka dit. von Sydow poängterade vikten av ett välorganiserat regeringskansli.

– MSB bör få övergripande ansvar för planering, ledning och samordning av civilt försvar.

Försvarsberedningen föreslår därför att MSBs mandat att leda det civila försvaret förtydligas och utökas i stället för att inrätta en ny myndighet för uppgiften. I arbetet ingår bland annat att samverka med Försvarsmakten och samordna det civila försvarets beredskapsplanläggning på central nivå med motsvarande planering inom Försvarsmakten.

När MSB bildades 2009 var det en sammanslagning av Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. Nu föreslås att behovet av en egen myndighet med övergripande ansvar för psykologiskt försvar utreds.

Statskontoret har konstaterat att många myndigheter har verksamheter som kan bidra till det psykologiska försvaret, även om myndigheterna inte själva anser att det är en del av det psykologiska försvaret. Försvarsberedningen anser att det behövs en tydligare styrning och samordning av myndigheterna för hantera frågorna och vill få behovet av en ny myndighet utrett.

Länsstyrelser föreslås bilda ett antal större geografiskt civilområden med tre-sex län i varje område. Det konstateras att flera länsstyrelser har begränsade resurser och bristfällig förmåga att klara samordningsuppgifter inför och vid höjd beredskap. Bildandet av större områden skulle gynna samordningen. Den landshövding som har övergripande ansvar i området blir under höjd beredskap civilbefälhavare.

Försvarsberedningen tar inte ställning i regionindelningsfrågan, men betonade vikten av en överensstämmande indelning för civilt och militärt försvar på högre regional nivå. Samtidigt framför att dagens militärområden inte är anpassade för totalförsvarets krav och bör se annorlunda ut.

 

Från förslagen kan i övrigt noteras:

 • Befintliga skyddsrum ska ses över och iordningställas.
 • Sjukvården behöver en beredskapsplanering för att ta hand om masskadeutfall.
 • Polisen får förstärkningsresurser som kan användas vid höjd beredskap.
 • Näringslivet är centralt för att totalförsvaret ska fungera. Viktiga företag ska identifieras och ett nationellt näringslivsråd föreslås för att stärka planeringen.
 • Kostnaderna för förslagen beräknas till 4,2 miljarder kronor per år.

MSBs generaldirektör kommenterar:

Så här säger Nils Svartz, vikarierande generaldirektör på MSB om Försvarsberedningens rapport på msb.se

– Det är glädjande att Försvarsberedningen har valt att ta ett helhetsgrepp på frågor som rör civilt försvar och så tydligt flätar ihop totalförsvarsförmågan med samhällets motståndskraft. Min förhoppning är att förslagen också kommer att ge en skjuts åt det arbete som startat på bred front för en återupptagen planering av civilt försvar inom en rad samhällsviktiga sektorer.

Beredningen

Försvarsberedningen består av:

 • (s) Björn von Sydow (S), ordförande, Kenneth G Forslund,Åsa Lindestam
 • (m) Beatrice Ask, Karin Enström, Hans Wallmark,
 • (sd) Mikael Jansson
 • (mp) Anders Schröder
 • (c) Daniel Bäckström
 • (v) Lotta Johnsson Fornarve
 • (l) Allan Widman
 • (kd) Mikael Oscarsson


Experter:

 • Emma Degerfeldt, kansliråd justitiedepartementet
 • Sara Uddenberg, kansliråd utrikesdepartementet
 • Svante Werger, kommunikationsdirektör MSB
 • Urban Molin, brigadgeneral Försvarsmakten

Rapporten

Här är försvarsberedningens rapport:

Motståndskraft, inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025