Nyhet

Alla varningssignaler behöver ses över

Den felaktiga VMA-signalen som skickades ut i Stockholm 9 juli berodde på bristande intern testrutin hos SOS Alarm.

MSB ser nu ett behov av att se över all användning av ljudsignaler, vilket även omfattar flyglarm som har ett annat budskap än VMA.

− Det behövs en samlad syn på hur varning och information till hela befolkningen i hela hotskalan ska säkerställas. MSB föreslår därför att regeringen beslutar om former och inriktning för ett fortsatt utredningsarbete på området och MSB avser att återkomma med underlag för ett sådant beslut, säger Cecilia Looström avdelningschef vid MSB till msb.se

Den felaktiga signalen indikerar inte brister eller felaktigheter i tekniken för att utlösa signalen viktigt meddelande, skriver MSB i den utredning som genomförts på uppdrag av regeringen. Det handlade i det här fallet om felaktigt handhavande hos SOS Alarm. Men system behöver bli lättare att både hantera och förstå.

SOS Alarm redovisar i sin rapport att faran över sändes ut två gånger, men det fungerande inte vilket troligtvis berodde på att det skedde för tätt inpå larmet. En spärr är aktiverad i tre minuter för att signalen VMA ska gå klart och för att allmänheten ska uppfatta att nästa meddelande är nytt. För att avbryta ett larm måste en stoppsignal skickas. Stoppsignalen fanns inte inlagd i systemet hos SOS Alarm, och därför kunde inte faran över sändas förrän meddelandet gått klart.

Händelsen medförde att det dröjde cirka tio minuter från det att larmet ljöd till dess att sändningsledningen vid Sveriges radio fick besked från SOS Alarm om vilken information som kunde sändas i radio. En oacceptabel fördröjning, anser MSB.

SOS Alarm ska ta fram instruktioner för och åtgärder vid felmeddelande eller felaktig hantering. En omedelbar åtgärd var att MSB i samverkan med SOS Alarm tog fram en säker miljö för SOS Alarm att göra sina tester i. Gemensamt kommer parterna också att säkra rutinerna kring testerna.

− VMA-systemet är komplext, både tekniskt och administrativt. Hur systemet fungerar är inte tillräckligt känt vare sig hos aktörerna eller hos allmänheten, säger Jan Wisén, biträdande avdelningschef vid MSB.

Det falska larmet medförde påfrestningar på webbplatserna hos Polisen, MSB och SOS Alarm. Man har eller kommer åtgärda webbplatserna för att klara ett så stort besökstryck som larmet 9 juli orsakade.

Krisinformation.se berördes inte av tekniska störningar och det konstateras att man bör höja allmänhetens kunskap om att söka information på webbplatsen.

Informationsnumret 113 13 tycks  inte ha slagit igenom. I samband med larmet hade SOS Alarm 178 samtal till numret. Under samma tidsperiod kom 1 906 samtal till 112, varav runt 1 500 uppskattas röra det felaktiga larmet.

MSB konstaterar att översynen av effektiv varning till befolkning bör omfatta både fred och vid höjd beredskap. Totalförsvarsplaneringen väcker frågan. För att skyddsrum ska fylla sin funktion krävs ett fungerande förvarningssystem, vilket aktualiserar användningen av signalen flyglarm. Signalen innebär uppmaning att söka upp närmaste skyddsrum, ett helt annat budskap än vad VMA förmedlar.

MSB anser att det behövs en samlad syn på hur varning och information till hela befolkningen i hela hotskalan ska säkerställas och föreslår att frågan ses över brett.

− Resultatet av den pågående 112-utredningen, det kommande arbetet med en återupptagen förmåga till varning av allmänheten vid höjd beredskap och den snabba utvecklingen på it-området, kommer att påverka VMA-systemet, säger Jan Wisén.