Nyhet

Trollhättan hanterade skolattacken på ett bra sätt

Trollhättans stad hade en beredskap och agerade på ett bra sätt när skolan Kronan attackerades av en svärdsbeväpnad man.

Den bedömningen gör MSB som på kommunens uppdrag utvärderat händelsen.

I utvärderingen skriver MSB att stadens hantering av attacken var erforderlig och sammanfattar bedömningen i sju punkter:

  • Larmning och inrymning fungerade effektivt
  • Intern ledning och organisation var i stora delar förberett och välfungerande
  • Det akuta psykosociala omhändertagandet var ändamålsenligt och väl förberett
  • Omfattande åtgärder har vidtagits för att förebygga psykisk ohälsa bland både elever och personal
  • Kommunal verksamhet som drabbats återupptogs skyndsamt
  • Omfattande åtgärder har även vidtagits för att öka trygghet och studiero och skapa en god arbetsmiljö på Kronan
  • Information till allmänhet och media var samordnad

– På det stora hela har staden levt upp till de lagstadgade kraven. Vi har inte hittat något område där de inte agerat eller agerat väldigt bristfälligt. De har vidtagit omfattande åtgärder inom alla områden en kommun förväntas agera vid en sån här händelse, säger Ingrid Tengberg, MSB, som tillsammans med kollegan Marie Lundqvist genomfört utvärderingen.

Den 22 oktober 2015 gick en maskerad man till attack mot flera personer på skolan med ett svärd. En elevassistent dödades direkt på platsen medan en elev och en lärare avled senare på sjukhus. Gärningsmannen sköts till döds av polisen.

Kronogården är en segregerad stadsdel i Trollhättan och risken för social oro hade uppmärksammats i stadens risk- och sårbarhetsanalys. En övning med samma tema genomfördes 2011. Man hade också erfarenhet från tidigare händelser och därför vidtagit generella förberedelser. Ändå är det på det området utvärderingen påvisar brister.

– Staden hade inte vidtagit de åtgärder som man kanske kunde förvänta när det gäller förberedelser och förmåga mot hot och våld. Planerna som finns var inte kända i tillräcklig omfattning bland personal. Det var också knapphändiga beskrivningar om hur man skulle agera i en situation med våld från en utomstående. Hot och våld i riskmiljöer lyfter vi fram som en svaghet som vi ser att här kan man förbättra sig och som vi tror att många kommuner kan behöva se över, inte bara i skolan utan offentliga miljöer generellt, säger Marie Lundqvist.

Det andra området där utredningen hittat brister är att staden inte förutsåg vilka konsekvenser att attacken skulle få på lång sikt. Det har ännu inte gjorts någon djupare kartläggning/uppföljning av hälsotillståndet vare sig bland elever eller personal och inte heller någon systematisk genomgång av arbetsmiljön.

– Staden fokuserade på behoven på kort och medellång sikt, men har inte räknat med att behöva jobba så mycket med eleverna och personalens hälsa, säkerhets- och arbetsmiljöfrågor på längre sikt. Att vara medveten och ta höjd för långsiktiga behoven i ett tidigt skede är en generell lärdom som är bra att uppmärksamma för kommuner, säger Ingrid Tengberg.

MSBs utvärderare anser att alla kommuner kan lära av de erfarenheter Trollhättans stad har gjort.

– De har verkligen gått in för att göra sitt bästa och den enorma uppslutningen har nog bidragit till att kritik och aggression i området uteblivit i stor uträckning. Vi har inte pratat med vårdnadshavare och boende men med representanter för trossamfunden, som ändå har mycket kontakt med många människor i området, och de har varit väldigt nöjda med hur myndigheterna har hanterat händelsen, säger Ingrid Tengberg.

Händelsen är unik inte bara för Trollhättan och det är för att alla ska kunna lära som staden vände sig till MSB för en utvärdering.

– Jag är stolt över utvärderingsresultatet. Utredarna har konstaterar att vi hanterade händelsen och det vi gjorde var både relevant och bra. Samtidigt visar utvärderingen att vi har en del arbete att göra för att vara förberedda för liknande händelser i framtiden, säger stadsdirektör Annika Wennerblom.

Trots övningar och förberedelser på social oro hade man inte föreställt sig den här typen av händelse.

– Den viktigaste erfarenheten är att inse att vad som helst kan hända och ta den här typen av förberedelser på allvar. Vi övar regelbundet och det är väldigt bra att göra, säger Annika Wennerblom.