Reportage

Ledningssystem inte lika med säkerhet

Ledare på högsta nivå har ett ansvar för att deras verksamhet bedrivs på ett säkert sätt.

– Problemet är att de vi vill nå inte själva ser behovet i samma utsträckning. Det vi vill försöka ändra på genom en utbildning, säger Per Brännström på Svenska petroleum och biodrivmedelsinstitutet, SBPI.

Efter en rad stora internationella olyckor inom oljeindustrin 2005-2010 ansåg den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD att något måste göras. I Sverige tog SBPI initiativ till en utbildning i processäkerhet för höga chefer i Seveso-företag på den högre kravnivån.

I mars i år arrangerades den första utbildningen av SBPI och Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (Ikem) i samverkan med MSB. Målet med utbildningen är att medvetandegöra chefer om deras roll och ansvar.

– Ledare i högriskverksamheter har en skyldighet att göra vad man kan för att hindra olyckor som kan skada människor och miljö. Olyckor leder till enorma kostnader och ett medvetet arbete med ledarskap och fokus på processäkerhet får betydelse. Vi vet också att ett gott säkerhetsarbete leder till ökad effektivitet och kostnadsbesparingar.

Historiskt sett har säkerhet handlat mycket om tekniska lösningar och ledningssystem. Men om man vill förbättra säkerheten måste man titta på hur en organisation jobbar och säkerhetskulturen.

– Vill man raljera lite kan man säga att den tidigare sortens ledarskap hade en policy som klistrades upp på väggen och så var det bra med det. Men det räcker inte om man vill uppnå ett fungerande processäkerhetsarbete i sin organisation. Högriskverksamhet måste styras aktivt, det är inte en passiv sak som att man pekar på ett ledningssystem och så är man nöjd.

Processäkerhet kräver ett ledarskap med en bild av vad man vill uppnå. Att kunna entusiasmera och göra frågorna intressanta är viktigt liksom att ge personalen reella möjligheter att påverka.

– Då ska man inte vara rädd för att höra jobbiga saker. Det är en del av ledarskapet att ha tolerans i organisationen för att säga jobbiga saker. Det finns alltid indikationer på att det inte fungerar bra och då gäller det som ledare att våga höra det.

I Sverige finns omkring 400 så kallade Seveso-företag. Sverige har varit förskonade från stora olyckor och säkerheten betraktas som god.

– Det görs ett utmärkt arbete men det finns många saker som kan bli bättre. Att det inte kan hända här i Sverige är en farlig inställning, säger Per Brännström.