Reportage

Lägesbild viktigt underlag

En nationell lägesbild av flyktingsituationen levereras varje vecka, bland annat som underlag för regeringen.

Ett permanent asylboende för cirka 150 personer öppnas i Sandö. Två påtagliga delar i ­MSBs arbete med flyktingsituationen.

Lägesbilder arbetar MSB med dagligen och är en av de viktigaste uppgifterna kopplade till flyktingsituationen.

Den nationella lägesbilden kring flyktingsituationen har blivit ett viktigt underlag om läget i landet. Lägesbilden ger samlad information om behov av åtgärder och visar bland annat vilka samhällsfunktioner som är belastade, vilka effekter olika insatser haft, gemensamma utmaningar lyfts fram.

Ann-Charlotte Zackrisson– Vi gör bedömningar av vad som är prioriterat och vad som behöver lösas. Ansvarsfrågan är ett exempel, att identifiera luckor i hanteringen där ingen har utpekat ansvar, säger Ann-Charlotte Zackrisson chef för insatsenheten på MSB och en av de som roterar som operativ chef i den särskilda organisationen.

MSB samlar in information från länsstyrelser, SKL, Migrationsverket, Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter. Allt analyseras och sammanställs veckovis i en nationell lägesbild som redovisas för justitiedepartementet samt skickas till regeringskansliet, berörda myndigheter och aktörer som utgångspunkt för fortsatt arbete.

Boendesituationen, belastning på socialtjänst, hälso- och sjukvård, brist på personal är frågor som analyseras i lägesbilden.

– En fråga som vuxit senaste tiden är försäkring av asylboende. Vi har fått tydliga signaler att bolag inte vill försäkra eller att premierna blir höga.

Påtagligt i praktiken för MSB är att flyktingar bor på myndighetens båda utbildningsplatser i Revinge och Sandö.

Först gavs stöd till Malmö stad och 50 ensamkommande barn flyttade in i Revinge. I Sandö flyttade 113 flyktingar in i tillfälligt boende i mitten av november. I början av december förändrades verksamheten och ett asylboende med treårigt avtal öppnades.

– Det här är jättespännande, eventuellt kommer Kramfors kommun att öppna skolverksamhet i Sandö för asylbarnen. Med Migrationsverket får vi en fjärde medspelare i Sandö, sedan tidigare finns ju kommunens räddningsgymnasium och Folke Bernadotteakademin här, säger verksamhetschefen AnnKristine Elfvendal.

De lokaler som hyrs ut stod tomma och berör inte skolverksamheten.

– Migrationsverket vill ha drygt 190 platser, vi har sagt att vi anser 120-150 personer är optimalt. Det handlar om att skapa bra miljö för alla. Men i rådande situation kommer det nog att vara närmare 190 platser den närmaste tiden.

Förberedelserna med att uppföra tält i Revinge har pågått länge. I slutet av november skadades några tält av stormen Gorm. Boendetälten klarade sig relativt bra och går att återställa och bygget fortsätter som planerat.

Tillsammans med Fortifikationsverket har MSB uppdrag från Migrationsverket att uppföra tillfälliga tältboenden för upp till 110 000 personer.

– MSB har lämnat in underlag om att initialt bygga tält på fyra olika platser för cirka 3 000 personer. Det har visat sig svårt att hitta tillgänglig mark och eftersom tälten ska kunna stå upp till tre år krävs omfattande markarbeten. Bygga tältläger i den efterfrågade omfattningen är en tidskrävande process om hänsyn ska tas till både plan- och bygglagen och lagen om offentlig upphandling, säger Ann-Charlotte Zackrisson.

Flyktingsituationen sliter på uthålligheten i landet. MSB gick upp i särskild organisation 23 september, omkring 50 personer i myndigheten är engagerade i verksamheten.

­ – Vår roll är att samordna ansvariga aktörer, inrikta den samlade hanteringen och vid behov stödja aktörerna med insatser.

MSB har haft och har personal till stöd hos Migrationsverket, länsstyrelser och kommuner, framförallt med logistik och metodstöd för stab och ledning.

  • Vilket arbete är prioriterat framöver?

– Samordning av boendefrågan och mottagande av ensamkommande barn är nyckelområden. Vi behöver få till ett system med jämnare belastning på kommunerna och en bättre framförhållning så ansvariga aktörer hinner förbereda och planera för ett bra mottagande och stärka belastade sektorer.

  • Med några månaders facit, hur är beredskapen i landet för att klara den här situationen?

– Sverige är fantastiskt starkt som har kunnat hantera den stora belastningen. Det är imponerande hur kommuner, myndigheter och frivilliga klarat att ta emot närmare 80 000 flyktingar på två månader. Nu gäller det att också blicka framåt för att lösa utmaningar på sikt, exempelvis personalfrågan inom skola och socialtjänst.

Tältbyggnad i Revinge

Tält förbereds i Revinge. Migrationsverket har uttryckt behov av tillfälliga tältboenden för 110 000 personer. Foto: ANNA HJÄRNE