Nyhet

Så ska jämställdhet och mångfald bli bättre

Jämställdhet och mångfald inom svensk räddningstjänst ska förbättras. MSB har beslutat om en inriktning och handlingsplan fram till 2030 med framförallt tre målbilder.

De tre målbilderna, som är önskat läge 2030, rör arbets- och utbildningsmiljö, rekryteringsunderlaget, samt jämlik och bra service till befolkningen.

Inriktningen är framtagen i samarbete med räddningstjänster och SKR, Sveriges kommuner och regioner.

– Vi har haft en bred och omfattande förankringsprocess under framtagandet av inriktningen. Det skapar goda förutsättningar att nu på ett tydligare sätt gå från ord till handling i dessa viktiga frågor, säger Patrik Perbeck, chef för enheten för skydd mot olyckor.

En tidsplan för planerade åtgärder fram till 2024 är hittills framtagen.

– För att uppfylla målbilderna krävs medvetenhet och aktiva åtgärder, från varje räddningstjänstorganisation och från MSB.. Detta är i stor utsträckning en styrnings- och ledningsfråga.

Målbilder och åtgärder

Här är målbilderna och exempel på en del av de åtgärder som listas för att uppnå dem.

1 Arbetsmiljön och utbildningsmiljön är inkluderande och det råder aktiv nolltolerans mot diskriminering och kränkningar.

 • Regelbunden redovisning till ansvariga politiker av hur jämställdhets- och mångfaldsarbetet utvecklas.
 • Erbjuda utbildningar om likabehandlingsfrågor i vardagen till räddningstjänstens chefer.
 • Säkra att praktikperioder är fria från diskriminering och kränkningar och att studenterna bemöts väl.
 • Samtliga MSB:s utbildningar utvecklas utifrån perspektiven jämställdhet, mångfald, normer, värderingar, variationer och bemötande.
 • Forskning, studier och statistik ska initieras och tas fram.
 • MSB:s årsuppföljning utvecklas med frågor som rör mer än kvantitativ jämställdhet.

2 Räddningstjänstens rekryteringsunderlag speglar samhället, mångfald är en naturlig del för att bedriva verksamheten.

 • Öka kunskap om hur underrepresenterade grupper kan lockas och om arbetsgivares attityder till att deras anställda har deltidsjobb i räddningstjänsten.
 • Undersöka hur både anställda och de som avslutat sin anställning, upplever arbetsmiljön med särskilt fokus på jämställdhet.
 • Kartlägga de krav som räddningstjänstorganisationer ställer vid rekrytering.
  Se över antagningen till SMO-utbildningen för en mer heterogen sammansättning studerande.

3 Räddningstjänsten levererar en bra och jämlik service till hela befolkningen.

 • Studie om hur den enskilde upplever bemötandet ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och utifrån den ta fram stöd för kompetenshöjande åtgärder.
 • Utbildningar i jämlikt och jämställt bemötande för alla personalkategorier.
 • Analysera könsuppdelad statistik och omsätta i praktiska åtgärder. Analys av olycksstatistik väntas ge nya infallsvinklar på hur riskbeteende, framför allt bland män, kan åtgärdas och förebyggas.