Nyhet

Svag mångfald bland chefer

– Jämställdhet är en fråga om makt. Det underströk Emma Nordwall, räddningschef i Hässleholm och Osby, när hon talade på en fortbildningsdag om HR-frågor för räddningstjänsten.

Diskussionen om jämställdhet i räddningstjänsten har handlat väldigt mycket om att fler kvinnor ska bli brandmän.

Nu är det dags att bredda diskussionen, tycker Emma Nordwall som i dag är räddningschef i Hässleholm/Osby. Den 1 februari tillträder hon som förbundsdirektör i Skåne Nordväst.

Hon tycker att det behövs större mångfald på alla nivåer, och framförallt ett större fokus på de positioner som har inflytande. Men medan räddningstjänsterna varje år rapporterar andelen kvinnor i den operativa personalen, så redovisas aldrig chefernas eller arbetsledarnas kön.

Påpekandet om att uppmärksamma chefspositionerna har fått gehör hos MSB som bjöd in räddningstjänsten till en digital HR-fortbildning, fördelad på två dagar i november och december. Ett tjugotal personer deltog i det första passet.

– Ni som jobbar med HR är otroligt viktiga för att jämställdhetsfrågan ska drivas framåt, framhöll Ola Mårtensson, MSB, när han välkomnade deltagarna innan han lämnade över till den inbjudna talaren Emma Nordwall.

– Jämställdhet handlar om makt, sa hon och påminde om att en jämn fördelning av makt och inflytande står allra först bland regeringens delmål för jämställdhetspolitiken.

Ofta nämns hård jargong som en förklaring till att kvinnor och andra som är utanför normen inte söker sig till räddningstjänsten eller till att de lämnar branschen. Brandmännen får bära hela skulden för den ojämställda arbetsplatsen, tycker Emma Nordwall.

– I uppropet #LarmetGår var det många som pratade om chefernas ansvar. Den delen försvann snabbt från debatten. Istället fastnade vi i att prata om brandmännens jargong, igen.

Inom näringslivet är det vedertaget att mångfald leder till stigande lönsamhet. I politiska församlingar är det självklart att olika grupper ska vara representerade för att fler perspektiv ska vägas i besluten.

– Varför skulle inte det resonemanget gälla oss?

Bland brandmännen blir kvinnorna fler, men det går långsamt. Ett skäl till det tror hon är att den yttersta förståelsen kanske saknas, även om man försöker.

– Annonserna är ibland skrivna på ett sätt som inte tilltalar kvinnor. Omklädningsrum kanske finns, men det är för litet och på pappret kan det finnas en graviditetspolicy som inte är tillräckligt genomtänkt i detaljerna.

Deltagarna på fortbildningsdagen fick svara på frågan "Vad hindrar att fler kvinnor blir ledare och chefer?"

Rädsla var ett återkommande svar. Individens rädsla att bli ifrågasatt, men också ängslighet inom organisationen, som helst satsar på det invanda.

Katarina Carlin, HR-strateg i Räddningstjänsten Storgöteborg, påpekade:

– Ofta har vi operativ erfarenhet som krav för alla tjänster, på ren slentrian. Måste vi verkligen alltid ha det? Om man inte har med det kravet överallt kan man få in fler människor utifrån, det ger mångfald och nya perspektiv.

Den 4 december hölls det andra passet i HR-fortbildningen, då med forskaren Mathias Ericson som föreläsare. Han har nyligen på MSB:s uppdrag gjort en översikt över de senaste tio årens forskning om mångfald och jämställdhet i räddningstjänsten, nationellt och internationellt.

MÅNGFALD

  • Emma Nordwall är en av landets sju kvinnor bland de 135 personer som hösten 2020 var högsta chef för en räddningstjänst (en del mindre kommuner har chefssamarbete, där samma person är chef i flera kommuner). Andelen kvinnor är alltså 5 procent.
  • Som en jämförelse var 5,7 procent av de heltidsanställda och 7,7 procent av de deltidsanställda brandmännen år 2019 kvinnor. Andelen bland styrkeledarna och på andra strategiska poster finns inte registrerat.
  • MSB utarbetar nu en ny inriktning och ett nytt handlingsprogram för sitt stöd till räddningstjänstens mångfaldsarbete. Dialogmöten med branschen pågår under hösten. En av nyheterna blir med största säkerhet ett ökat fokus på chefs- och ledarrollen. En annan trolig förändring är att fler aspekter på mångfald kommer att uppmärksammas för att bättre spegla befolkningen, inte minst utländsk bakgrund. Ytterligare en förändring är troligen en starkare inriktning på jämställd och jämlik service till invånarna.