Nyhet

Påverkas lärandet av könsfördelning i utbildningen?

Påverkas lärandet av att det är nästan lika många kvinnor som män på en traditionellt mansdominerad utbildning? I så fall hur? Det ska MSB Sandö undersöka.

De senaste åren har andelen kvinnor bland dem som går brandmannautbildningen Skydd mot olyckor, SMO, legat på 15–20 procent. Männen har varit i klar majoritet.

I och med höstterminens start har antalet utbildningsplatser utökats på SMO. Totalt antogs 140 personer. Det är 28 personer fler än vanligt. En hel klass. Den klassen förlades till MSB Sandö.

AnnKristine Elfvendahl– För första gången har vi tagit in tre klasser istället för två, berättar Sandös verksamhetschef AnnKristine Elfvendal.

Det ger möjlighet att undersöka vilken roll normer och föreställningar om kön spelar. Av de tre nya klasserna är en reguljär, och har alltså hela utbildningen förlagd till skolan, medan två klasser studerar på distans.

Sandö har valt att placera alla kvinnor som läser på distans i den ena klassen, så att fördelningen blir 11 kvinnor och 17 män. Kvinnorna utgör alltså nästan 40 procent, vilket är den gräns som brukar användas för att beskriva numerär jämställdhet.

I den andra distansklassen är samtliga män, och i den reguljära klassen andelen kvinnor 15 procent.

Sandö ska följa de tre grupperna under den tvååriga studietiden, och också under deras första tid i yrket. Både studerande och lärarna ska intervjuas.

– Grupper och gruppdynamik är alltid spännande. Här blir det extra intressant eftersom det är en så mansdominerad sektor. Vi vill se om skillnader i antalet kvinnor och män påverkar normerna.

Undersökningen görs av två forskare vid Umeå universitet, från institutionen för omvårdnad respektive institutionen för kultur- och medievetenskap.

– Det är viktigt att vi har kontakt med den akademiska världen. Det är väldigt svårt att få syn på sina egna normer, påpekar AnnKristine Elfvendal.

En av forskarna är Ann Jacobsson, som både har ett utifrånperspektiv och god kännedom om branschen. Hon är sjuksköterska i botten, har undervisat Sandös SMO-studerande i akut omhändertagande och skrev sin avhandling om brandmäns hälsa och välbefinnande i arbetet.

Hon är inte säker på att skillnaderna mellan de olika grupperna kommer att vara så väldigt stora under studietiden.

– Spontant tror jag kanske att skillnaderna kommer att vara lite större senare, när de som har varit vana att studera i en blandad grupp kommer ut till ett arbetsliv där de är i minoritet, men än så länge är det bara spekulationer, säger Ann Jacobsson.

Under hösten har forskarna börjat intervjua de studerande. På sikt ska de observera undervisningen i de praktiska ämnena. De ska också intervjua lärarna om förväntningar och erfarenheter av att ha mansdominerade respektive jämställda grupper.

– Vi har ju skaffat oss ett visst mönster för undervisningen. Det är spännande att se om det förändras när sammansättningen i gruppen ändras, säger AnnKristine Elfvendal.

Eftersom erfarenheterna kan vara till nytta för alla som sysslar med krisberedskap har Sandö sökt medel för den fortsatta forskningen från anslag 2:4 Krisberedskap, men studien kommer att genomföras oavsett om de får pengar därifrån eller inte.