Nyhet

Flest insatser i Sverige

MSB genomförde 261 insatser under 2021, av dem drygt hälften (134) i Sverige. Totalt var myndigheten delaktig i insatser i 55 länder.

Under året hade MSB nationellt en rekordstor begäran om luftburet stöd från räddningstjänster och länsstyrelser. 77 insatser genomfördes, 66 med helikopter och elva med skopande plan.

Totalt sett minskade dock de nationella insatserna insatserna något jämfört med 2020, vilket främst beror att behov av stöd och resurser kopplat till pandemin avtog.

De största mottagarna av svenska biståndsinsatser under året var Etiopien (12 insatser), Sudan (11) och Sydsudan (9). Största insatsland mätt i kostnader är Centralafrikanska republiken (CAR) där det uppgått till 41,6 miljoner.

- Även om pandemins påverkan på MSB:s internationella insatsverksamhet var betydande även under 2021 så har mycket av den operativa verksamheten åter kunnat bedrivas mer i fält, säger Per Velandia, tillförordnad enhetschef för humanitära insatser.

Av de 122 internationella biståndsinsatserna dominerar humanitära insatser (78) och civil krishantering/fredsfrämjande insatser (33). Fem insatser genomfördes i icke biståndsländer, bland annat stöd vid skogsbränder i Grekland.

Kostnaderna för de internationella insatserna skrevs till drygt 243 miljoner kronor. De finansierades av Sida, 164 miljoner; Regeringskansliet, 66,2; EU, 9,1; och FN, 3,8 miljoner.