Nyhet

Satsning mot naturolyckor - 520 miljoner i budgetförslag

Regeringen vill öka utrymmet för förebyggande arbete mot naturolyckor. I budgetförslaget, som presenterades 20 september, föreslås att anslaget där kommuner kan söka bidrag ökar från 25 till drygt 520 miljoner.

Mette Lindahl Olsson– Vi ser mycket positivt på förslaget och att behovet av att vidta konkreta åtgärder för att anpassa samhället hörsammats. Genom ett ökat bidrag från staten får kommunerna större möjlighet att minska konsekvenserna av omfattande naturhändelser, säger Mette Lindahl Olsson, enhetschef för arbete med naturolyckor och beslutsstödssystem på MSB.

Kommunerna kan årligen söka bidrag till förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor. Kommunerna kan få 60 procent av sina satsningar finansierade via bidrag.

Som mest har 129 miljoner funnits att fördela under ett år, vilket då sågs som en tillfällig satsning. Nu vill regeringen satsa 520 miljoner årligen åtminstone de tre närmaste åren.

MSB konstaterar att med en långsiktig satsning på förebyggande åtgärder ser man att många risker på lokal nivå som skyddar såväl lokal som nationellt samhällsviktig verksamhet kan förebyggas.

Om kommunerna kan få  ihop ansökningar som förbrukar 520 miljoner under ett år återstår att se, om de fortsättningsvis ska stå för 40 procent själva.

Mette Lindahl Olsson konstaterar att det tidigare varit ansökningar för högre summor än det funnits anslag till, och att en del fått ligga till sig.

– Vi hoppas och tror att vi kommer kunna stödja kommunerna även med en så stor ökning från ett år till ett annat, 20 gånger mer i anslag. MSB kommer försöka vidta åtgärder för att exempelvis anpassa ansökningsprocess och rekrytera mer personal för att underlätta för kommunerna att söka medel och för MSB att kunna handlägga många fler ansökningar.

Även anslaget för klimatanpassning som SMHI ansvarar för höjs, med 62 miljoner till 140. Anslaget som i dag delas mellan SMHI, SGI, MSB och länsstyrelserna får användas för att förebygga och begränsa samhällets sårbarhet till följd av klimatförändringar.

Det finns dock en osäkerhet: går regeringens budget igenom? Vänsterpartiets och Centerns stöd behövs, och de tycks inte tilltalade av delar i budgetförslaget.

Från budgetförslaget kan i övrigt noteras:

  • MSB:s förvaltningsanslag föreslås till 1,428 miljarder nästa år. Förslaget bedöms ligga på ungefär samma nivå som 2021 om tilläggsanslag för arbete med corona räknas bort.
  • Den nya myndigheten för psykologiskt försvar får ett anslag på 106 miljoner kronor, samtidigt ska 28 miljoner överföras från MSB till den nya myndigheten på grund av överflyttning av verksamhet.
  • För utvecklingen av Rakel G2 föreslås ett anslag på 67 miljoner kronor, satsningen ligger i linje med vad MSB:s föreslagit.
  • Det så kallade krisberedskapsanslaget (2:4) minskas något, bland annat för att finansiera undersökningar av M/S Estonias vrak och totalförsvarsutbyggnad på Gotland.