Nyhet

Målet: högst 60 döda i bränder

Målen fram till 2020 uppnåddes totalt sett inte. Nu har MSB satt upp nya, tuffare mål för hur många som omkommer eller skadas svårt i bränder fram till 2030.

Anders Lundberg– Vi fortsätter med målen och indikatorerna, för att få ett mått på det arbete som utförs och hur personskadorna utvecklas, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

Bland de mål som satts upp kan noteras:

  • Högst 60 omkomna per år i bränder.
  • Högst 400 vårdade i sluten vård, högst 600 transporterade till vård per år.
  • Högst 2 500 utvecklade bostadsbränder årligen, kostnader för egendomsskador minskar.
  • Minst 90 procent av hushållen har fungerande brandvarnare, 80 procent handbrandsläckare och 70 procent brandfilt.

– Även hur kommunerna arbetar ska mätas bättre, vilket blir enklare för oss när MSB tar över tillsynen, säger Anders Lundberg.

I den nationella strategins nya inriktning finns 14 åtgärder som MSB, kommuner och andra aktörer bör arbeta med, de har delats in i fem områden:

  • Systematiskt arbeta med stärkt brandskydd för riskutsatta.
  • Riktade förebyggande kommunikationsinsatser.
  • Utbildning i brandskydd i grundskolor.
  • Följa upp fastighetsägares ansvar över brandskydd i flerbostadshus med fokus på brandvarnare.
  • Verka för att kunna genomföra en första insats med kort responstid.

För att minska antalet omkomna och svårt skadade i bränder vill MSB se att brandskyddet anpassas mer efter individens behov.

För att minska antalet bränder totalt, både de som leder till räddningsinsats eller släcks på egen hand lyfts fyra mål fram: ökat antal fungerande brandvarnare, ökad omfattning av brandskyddsutrustning, ökad förmåga att hantera branden själv, samt högre riskmedvetenhet.

I målen som sattes för 2010-2020 sades att antalet döda skulle minskas med en tredjedel.

– Vi kom till 20-25 procent. Så det har gått framåt, saker har hänt.

Det sades också att antalet allvarligt skadade skulle minska med en tredjedel, vilket man upplever ungefär uppnåtts. Hembesök, fungerande brandvarnare och annan släckutrustning skulle öka.

– För hembesök hade vi inget nollvärde när vi startade, men de har ökat. Även brandvarnare och släckutrustning har ökat. Kontentan är att visa områden har uppnåtts, andra har varit svåra att utvärdera och för vissa mål har vi inte riktigt nått ända fram, säger Anders Lundberg.