Erfarenhet

Vara förberedd är avgörande

Fler  komplexa händelser kommer  kräva allt mer av våra kommuner. Förhindra, fördröja, hantera och lära är delar som var och en måste beakta. Oberoende av händelse handlar det många gånger om att snabbt uppfatta ett skeende och samtidigt skapa en gemensam lägesbild, parallellt med att snabbt organisera och samordna viktiga resurser.

Värnamo var väl förberett att hantera en oönskad större händelse, översvämning av Lagan. Däremot togs man lite på sängen när Storån svämmade över ungefär samtidigt.

Under några hektiska februariveckor kämpade Värnamo kommun mot höga flöden och stora vattenmassor.

Vattendragen Lagan och Storån börjar båda norr om Värnamo och flyter igenom kommunen för att slutligen hamna i Laholmsbukten respektive sjön Bolmen.

Lagans översvämningar påverkade delar av centrala Värnamo. Storån passerar lite väster om centrala Värnamo och påverkade främst den mindre orten Forsheda.

Under februari drabbades Götaland av stormarna Ciara och Dennis med omfattande nederbörd.

Lagans och Storåns flöden ökade snabbt och krävde omfattande åtgärder från Värnamo kommun. Att nivåerna ökade snabbt berodde sannolikt på att det inte finns några stora sjöar eller utjämnande magasin uppströms, som kan dämpa kraftiga flöden.

Erfarenheter och åtgärder som vidtagits efter 2004 års översvämningar var värdefulla i krisarbetet, exempelvis hade översvämningskartering gjorts för Lagan.

Vattennivåerna kunde avläsas i realtid och handlingsplan fanns framtagen.
Värnamo hade också tagit fram rutiner för en lokal inriktnings- och samordningsfunktion, vars uppgift i huvudsak var att skapa en gemensam bedömnings- och lägesbild av situationen samt att vid behov träffa överenskommelser om gemensam inriktning och samordning av åtgärder.

Åtgärderna bestod bland annat i att mäta nivåer, skapa barriärer, pumpa vatten från förutbestämda punkter, informera invånarna och säkerställa ytterligare behov av utrustning.

Sedan tidigare hade kommunen köpt in cirka 400 meter plåtbarriär och Länsförsäkringar bekostat och ställt ut barriärer i beredskap på olika platser i Jönköpings län.

Rent praktiskt skötte tekniska förvaltningen arbetet medan räddningstjänsten var behjälplig, bland annat med att pumpa när akuta situationer uppstod. Kommunikationsavdelningen informerade invånarna, bland annat via kommunens hemsida.

Ett inriktningsbeslut togs om att upprätta skyddsåtgärder kring samhällsviktiga funktioner och där ett flertal medborgare riskerade att drabbas.

Enligt GEO-dataavdelningens GIS-körning riskerade närmare 100 fastighetsägare att bli drabbade.

Man planerade för ett långvarigt tillstånd, vilket även kunde påverka infrastruktur som vägar med mera. Man inventerade möjligheten till alternativa boenden, om ett större område måste evakueras.

Medborgarna informerades om sitt ansvar att skydda sin egendom och hur de kunde gå tillväga. Exempelvis var vatten fanns att hämta om dricksvatten i enskilda brunnar blivit odrickbart.

På nionde dagen upprättade kommunen en stabsorganisation eftersom Storån snabbt ökat sitt flöde. Då väderleken och mätningarna visade att problemen framöver syntes öka i Storån och minska i Lagan, lades allt mer fokus på Storån och området Forsheda.

En industrifastighet skyddades med barriärer och kontakter togs även med Trafikverket om järnvägar och vägar i området. Övriga vattendrag i Värnamo kommun övervakades, men behövde aldrig åtgärdas.

Efter omkring 20 dagars aktivt arbete avvecklades åtgärderna och stabsarbetet avslutades.

Att vara förberedd är helt avgörande om en större händelse ska hanteras. Det är viktigt att det finns en kommunal organisation som snabbt kan komma igång med en gemensam lägesbild och genom stabsarbete organisera och samverka på ett bra sätt.

Här hade kommunen dessutom erfarenheter från översvämningarna 2004 att luta sig mot. Kommunen hade också vidtagit förberedande arbete i syfte att kunna hantera en översvämning i Lagan på ett bra sätt. Däremot saknades förberedande åtgärder för Storån.

Det bedöms vara viktigt att i förväg diskutera åtgärder för ett helt vattendrag. Åtgärder längre upp i ett vattensystem påverkar de kommuner som finns längre ner.

Att öppna upp för ökad samverkan utmed större vattendrag som flyter genom flertalet kommuner kan vara av stort värde.

När det gäller Lagan, som nedströms mynnar ut i Laholms kommun, skapade vattenmassorna stora problem.

Under den här perioden utfärdade SMHI vädervarning klass 3 för bland annat södra Halland, det vill säga just i Laholms kommun där Lagan mynnar ut i havet. För kustkommuner kan ibland kombinationen av höga havsnivåer och samtidigt höga flöden i vattendrag bli ytterst kännbara.

Goda erfarenheter

 • Inriktnings- och samordningsfunktion
 • Stabsorganisation
 • Risk- och sårbarhetsanalys
 • Översvämningskarteringar
 • Realtidsnivåmätning i Lagan
 • Handlingsplan för översvämning av Lagan
 • Egen tillgång till barriärer och pumpar
 • Möjlighet till fler barriärer och pumpar

Förbättringspotential

 • Kontaktcenter tidigt
 • GEO-dataavdelningen tidigt
 • Förvaltningsknutna presstalespersoner
 • Samverkan mellan kommuner kring större vattendrag
 • Handlingsplan för Storån
 • Realtidsnivåmätning i Storån

 

Inte räddningstjänst

Händelsen kring Lagan betraktades inte som räddningstjänst enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor). Främst för att det inte bedömdes vara en händelse som inträffade plötsligt.

Däremot uttrycker utredaren av översvämningarna att den del av händelsen som berörde Storån skulle kunna ses som räddningstjänst, då den uppstod mer plötsligt och oväntat.