Nyhet

244 miljoner begärda för åtgärder mot naturolyckor

14 kommuner har ansökt om totalt 244 miljoner i bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Det största bidraget önskar Vellinge, 99 miljoner till bland annat invallning.

– Behovet av att vidta åtgärder för att anpassa samhället till ett förändrat klimat är fortsatt stort, säger Erik Bern, handläggare på MSB.
Ansökningarna överstiger rejält de närmare 75 miljoner kronor som MSB har att fördela.
Ansökningsperioden för årets statsbidrag gick ut 1 augusti, och det är det största antalet kommuner som söker sedan 2014. De 14 kommunerna söker bidrag till totalt 19 åtgärder.
– Att fler lämnar in ansökan beror dels på att fler känner till bidraget och dels på att medvetenheten om klimatrelaterade risker har ökat i kommunerna, säger Erik Bern.
Bidrag kan lämnas med upp till 60 procent av de bidragsberättigade kostnaderna. 2019 fick MSB en förstärkning av anslaget med 55 miljoner och betalade då ut totalt närmare 130 miljoner. Största bidraget gick till Arvika på drygt 65 miljoner för översvämningsskydd i staden.
Här är kommunerna som ansökt i år:
Vellinge, 98,9 miljoner, invallning av Falsterbonäset samt restaurering av sanddyner.
Norrköping, 84,9 miljoner, översvämningsåtgärder Ljura bäck.
Ystad, 23,6 miljoner, strandfordring mot översvämning.
Stenungsund, 13,8 miljoner, förstärkningsarbete vid kaj.
Haparanda, totalt 7,6 miljoner till tre ansökningar, för förbättring av skyddsvall och nya översvämningsskydd.
Alingsås, 4,5 miljoner, erosionssäkring Säveån.
Lidköping, 3 miljoner, släntstabilisering mot ån Lidan.
Ale, 2,5 miljoner, bostadsområde i Alafors.
Hässleholm, 2 miljoner, stabilisering inom vattenskyddsområde.
Ängelholm, totalt 1,9 miljoner till tre ansökningar, skyddsvall Tjärhavet, upprustning pumpstation och
reservel.
Gnosjö, 750 000, Höjning av gata mot översvämning i Hillerstorp.
Kalmar, 612 000, skyddsvall vid havet.
Värnamo, 62 000, vall vid Ljuseveka.
Partille har ännu inte angett någon summa, men sökt bidrag till två åtgärder.