Nyhet

Projekt ska förhindra vindsbränder

Varje år inträffar ett flertal bränder i flerbostadshus som spridits till vinden från översta lägenhetsplanet.

Kostnaderna 1 procent
av nyproduktion

Efter en sådan brand i Umeå beslutade Länsförsäkringar Västerbotten att i samband med skaderegleringen lära sig mer om vad som hänt och hur liknande scenarion kan undvikas i framtiden.

Det resulterade i projektet Braska vind (brandskadesäkert byggande för vind) som man drivit tillsammans med fastighetsägaren Bostaden, Umeå kommun och byggherren Peab.

Syftet med projektet var att identifiera och beskriva åtgärdspunkter som skulle kunna förhindra eller begränsa vindsbränder och förbättra egendomsskyddet.
Projektet utgick från ett par frågor och konstateranden:

 • Hur kan brandförlopp i vindar förhindras?
 • Regelverket avser endast personskydd för utrymning – stora brister i egendomsskyddet.
 • Miljöaspekten – större hänsyn måste tas till den miljöpåverkan en omfattande brand ger.

Det övergripande syftet efter projektet är att på sikt få till en ändring i Boverkets byggregler.

Länsförsäkringar vill också utforma en visningsvind där andra kan ta del av åtgärderna, samt utforma ett material där åtgärderna presenteras, både tekniskt och ekonomiskt.

I projektet har även flera målgrupper identifierats, förutom Boverket finns byggmästare, fastighetsägare, arkitekter, försäkringsbolag, opinionsbildare, politiker och allmänhet bland målgrupperna.

Budskapet är att det går att minska risken för brandspridning till eller via vindsutrymmen med rätt åtgärder, och till inte alltför stor kostnad.

Åtgärderna kan skapa ekonomisk vinning, miljömässiga vinster samt minskat lidande för hyresgästerna.

Projektet har genomförts med hjälp av två oberoende konsulter och deras utredningar har lett till de tolv åtgärdspunkter som presenteras som kompletterande och skadeförebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet.

De tolv punkterna ger ett brandskydd för vindsvåningen som ökar den totala byggkostnaden med cirka en procent.

I nyproduktion av en byggnad i motsvarande storlek som den totalskadade (1 117 kvadratmeter boyta fördelat på 15 lägenheter och fyra våningar) är den framräknade merkostnaden 362 899 kronor.

De åtgärder som projektet föreslår löser också det ökande problemet med mögel på ventilerade vindar.

Just nu byggs det totalskadade huset vid branden i Umeå upp igen och man genomför alla de tolv åtgärdspunkterna som identifierats i projektet.

Byggnaden beräknas vara inflyttningsklar i november och då med ett bättre brandskydd än i ursprungsbyggnaden.

Är du intresserad av att få mer information om projektet, kontakta tomas.ekman@lfvasterbotten.se

Totalskadan kostade
32 miljoner

Branden som ledde till projektet inträffade i augusti 2018 i stadsdelen Tomtebo i Umeå.

Branden startade i en vagn med reklamblad på balkongen till en etagelägenhet, spred sig snabbt upp på vinden och vidare till motstående gavel (vinkelbyggt) samt in i lägenheten.

Branden på vinden var svårsläckt och det var för riskfyllt för räddningspersonalen att utföra släckinsatser  på vinden.

Efter cirka två timmar beslutade insatsledaren att låta vinden brinna av under kontrollerade former.

Räddningstjänstpersonal bevakade lägenheterna på våningen närmast under vinden för att snabbt se tecken på om branden var på väg att spridas nedåt.

Personal i höjdfordon bevakade branden uppifrån och kylde de ställen där det brann som mest. Ett kranfordon användes för att gräva i brandresterna samt lyft ned glödande materiel från vindsvåningen.

Branden startade före klockan  tio på förmiddagen, räddningsinsatsen avslutades vid 23-tiden på kvällen.

När skaderegleringen startade konstaterades att byggnaden fått brandskador samt kraftiga vattenskador. Det bedömdes vara en totalskada med en skadekostnad på cirka 32 miljoner kronor.

12 ÅTGÄRDER

Branden i Umeå där byggnaden helt förstördes gav en skadekostnad på cirka 32 miljoner kronor, åtgärder för att undvika en liknande skada beräknas till 362 899 kronor.   

 1. Utforma en tät takfot. Förhindrar att brandspridning sker till vind, utförts i obrännbart material. Mätning och kontroll av fuktighet, förbered för ventilering av vinden.    42 900 kr
 2. Komplettera omslutningsväggar/tak i vindsutrymmen med en skiva,  15 mm Protect F.    104 019 kr
 3. Isolering ovanför översta fönsterbandet byts från glasull till stenull.    4 181 kr
 4. Tak ovanför trapphus utförs i betong istället för träreglar, mineralull och gips.      49 393 kr
 5. En extra brandvägg i vindsutrymmen som överstiger 200 kvadratmeter. Brandväggen muras på putsade lecablock, och bryter yttertaket.    55 150 kr
 6. Två rökluckor installeras/ersätter eventuella fönster på vind.    0 kr
 7. Obrännbar skiva på fasaden vid balkonger ersätter målad träpanel.    14 263 kr
 8. Seriekopplade rökdetektorer på vind.    1 963 kr
 9. Eldspjäll monteras i samtliga spiskåpor, vilket förhindrar brand att sprida sig i imkanal.    11 550 kr
 10. Spisvakt Safera monteras vid varje spis. 70 950 kr
 11. Brandväggar in- och utvändigt samt branddörrar, markeras med antingen skyltning eller färgmarkeringar.   5 500 kr
 12. Löpande tredjepartskontroll av sakkunnig inom brand under byggtiden, innan de olika momenten isoleras och/eller byggs igen    3 080 kr

Totalt   362 899 kr