Nyhet

Eldningsförbud avsett för skog och mark - inte villaträdgårdar

Eldningsförbuden som förra sommaren förbjöd grillning i trädgårdar gick utöver vad lagen avser. Begreppet ”totalt eldningsförbud” finns inte och i ett förslag till vägledning från MSB framgår att eldningsförbud aldrig varit avsett att omfatta grillning i trädgårdar.

Eldningsförbudet gjorde många upprörda och MSB fick en mängd samtal, allt argare ju längre tiden gick. ”Är ni så pass handikappade så att människor ska behöva dö för att ni ska hålla några tallar vid liv?” sa en.

– Den här personen var skitförbannad för att möjligheten att grilla i trädgården var undanröjd. Det var en väldig skillnad på frågorna i juni och juli. I juni handlade de om hur man ska göra för att göra rätt. I juli när många utfärdade ”totalt eldningsförbud” kom en helt annan typ av frågor, säger Anders Lundberg, MSB, vid ett seminarium under Förebyggandekonferensen i Karlstad i slutet av mars.

– Vi såg behov av att skapa tydlighet i vad ett eldningsförbud ska omfatta och vilken geografisk plats. Ett brott mot eldningsförbud är åtalbart och kan få straffrättslig påföljd så det är viktigt att det är klart och tydligt vad eldningsförbudet syftar till, säger Magnus Olofsson, MSB.

När brandrisken var som störst förra sommaren utfärdades på många håll ”totalt eldningsförbud” – en nivå som inte finns. Regleringen är tydligt riktad mot eldning i olika former i skog och mark. Eldningsförbud har inte varit avsett att omfatta grillning i trädgårdar där risken för spridning till skog och mark är liten.

–  Förbudet bör begränsas till platser där det kan spridas, antingen i skogen eller platser i terrängen där det lätt kan spridas till skogsmark. Inte i områden med sammanhållen bebyggelse.

Trots förbud kan grillning vid iordningställda grillplatser vid till exempel campingplatser tillåtas.

– Då pratar vi om iordningställda platser där spridningsrisken är väldigt liten. Inte några stenar runt en eld i skogen, det räknas inte som en iordningställd plats, säger Anders Lundberg.

Eldningsförbud kan utfärdas av länsstyrelser och kommuner. Proportionalitet är viktigt, förbudet ska inte vara mer ingripande än vad som krävs.

– Man ska inte förbjuda i överkant. Syftet är att förhindra större bränder i skogen och eldningsförbudet ska vara anpassat efter situation. Det är ingen bra lösning att automatiskt utfärda eldningsförbud vid brandrisk 4 utan det ska prövas vid varje tillfälle, säger Magnus Olofsson.

MSB anser inte att skogsnäringen och transportsektorn ska omfattas av eldningsförbuden. Skogsnäringen har sedan Västmanlandsbranden arbetat mycket med förebyggande åtgärder och har regler för hur man arbetar vid olika brandrisker. Transportsektorn håller på och ser över sina rutiner.

Vägledningen föreslår två nivåer på eldningsförbud.

– Den första nivån handlar om fasta bränslen, man kanske kan tillåta eldning på iordningställda platser och grillning. Om man vill skärpa, höja nivån, omfattas alla typer av eldning, säger Anders Lundberg.

För att bedöma vilken nivå som krävs kan man ta stöd av systemet Brandrisker i skog och mark, som drivs av SMHI på uppdrag av MSB. I vägledningen beskrivs hur man läser av  brandriskvärden och hur de sätts in i en bedömningsmall.

Viktigt är att län och kommuner är samordnade, även när det gäller undantag.

– Målet med vägledningen är ökad förutsägbarhet och rättssäkerhet. Skapa en någorlunda enhetlig bild i landet över vad det är som kan förbjudas, vilka utomhusmiljöer som kan omfattas och vilka verksamheter som beviljas undantag, säger Magnus Olofsson.

Vägledningen har varit ute på remiss och beräknas komma ut i maj.