Nyhet

Brister ska föreläggas

– Vissa vill jobba mjukare, ha en dialog. Men håll isär begreppen. Brister som upptäcks vid en tillsyn ska man inte ha en dialog och informera om utan de ska man förelägga om, säger Per Karlsson, MSB.

Efter branden på Hotell Borgholm 2004 då ett ungt norskt par omkom konstaterade Haverikommissionen att bristande tillsyn och uppföljning bidrog till den tragiska utgången. Efter branden i ett HVB-hem i Norrtälje 2013 då tre boende omkom, rekommenderade Haverikommissionen att MSB skulle följa upp att arbetssättet från Tillsynshandboken fått effekt.

Det har MSB nu gjort genom uppföljning av hur länsstyrelserna tillsynar kommunerna och genom en studie som Förvaltningshögskolan gjort om hur räddningstjänsterna lever upp till kraven i förvaltningslagen.

– Vi har riktat kritik mot hur länsstyrelsen uttrycker sig när de konstaterar brister. Det är viktigt med tydlighet, det ska inte föreligga någon tveksamhet om lagstiftningen uppfylls eller inte vid en tillsyn. Vi ser också stora brister i hur kommunerna uppfyller sina skyldigheter när det gäller brandskyddskontrollen. Området är tydligt reglerat med fasta frister, men det fungerar ändå inte. Det är många kommuner som ligger långt från de kontroller de är skyldiga att göra, säger Per Karlsson.

Förvaltningshögskolans studie visar att utvecklingen går framåt, tillsynen blir bättre. 75 procent svarar att man gjort förändringar sen Tillsynshandboken kom. Trots förbättringar finns det en hel del som MSB inte är nöjda med.

– Fortfarande ställs det för ofta krav på andra sätt än genom förelägganden. I intervjusvaren kan man läsa att ett antal räddningstjänster ställer krav i tjänsteanteckningar. Med den handläggningsmetoden är tjänsteanteckningen de facto ett föreläggande men lever inte upp till de formella kraven. Ett antal räddningstjänster använder fortfarande en mjukare tillsyn, man vill åstadkomma förändringar genom dialog och mindre formella protokoll. Uppföljningar görs i varierande omfattning. I vissa fall följs inte brister upp förrän vid nästa tillsynsbesök, säger Malin Vestin, MSB.

MSB uppmanar att hålla isär begreppen, skillnaden mellan tillsyn och råd och information.

– Tillsyn kännetecknas av att det är en maktutövning till skillnad från information-rådgivning. Rådgivning är frivillig, man tar inte betalt och ställer inga krav. Eftersom tillsyn är maktutövning följer krav på hur det ska gå till. Det handlar om rättssäkerhet och tydlighet mot den enskilde. Den enskilde har rätt att överklaga ett ärende och få det prövat, säger Per Karlsson.

En tillsyn kan avslutas på två olika sätt.

– Antingen bedömer man att brandskyddet är skäligt, eller att det inte är skäligt och ställer krav på rättelse i ett föreläggande och sen följer man upp att det blir gjort. Ett föreläggande måste alltid följas upp. Har man inte säkerställt rättelse av de krav som ställts har man inte fullgjort sina skyldigheter enligt LSO, säger Malin Vestin.

Uppföljningen visar att tillsynen utvecklats men inte tillräckligt på sina håll. I samarbete med länsstyrelserna ska MSB fortsätta ge stöd.

– Vi ska göra vissa revideringar i tillsynshandboken med anledning av den nya förvaltningslagen. Vi ser också ett behov av att revidera eller tillföra fler lite enklare exempel på tjänsteanteckningar och förelägganden. I de flesta förelägganden behöver det inte vara en roman utan kan räcka med några få enkla meningar. Ni som inte börjat förelägga: det är dags att börja nu, man kan inte välja att låta bli. Vi kan inte ha en Borgholmsbrand till, säger Malin Vestin.