Nyhet

Kommuner brister fortsatt i tillsyn enligt LSO

Tillsynen av brandskyddet i kommunerna bedrivs fortfarande inte som den borde.Det har fått MSB att skärpa tonen mot länsstyrelserna om uppföljningen av kommunerna.

MSB har länge haft synpunkter på kommunernas ”mjukisprotokoll” vid tillsyn av brandskyddet. Samtidigt har MSB i sin tur inte varit alltigenom tydlig i sin tillsyn och uppföljning av hur länsstyrelserna arbetar. Men nu har MSBs bestämt sig för att bli tydligare i sina uppföljningar.

Bakgrunden är ett antal uppmärksammade dödsbränder, bland andra hotell Borgholm 2004 och HVB-hemmet i Norrtälje 2013, där tillsynen inte var särskilt bra utförd, framför allt inte när det gäller uppföljningen av att påtalade brister åtgärdades.

Det ledde till att MSB gav ut Tillsynshandboken för att få till en skarpare och mer rättssäker tillsyn genom att kommunerna skriver förelägganden, stället för ”mjukisprotokoll” utan tydliga krav.

MSB är central tillsynsmyndighet över lagen om skydd mot olyckor (LSO). Länsstyrelsen gör tillsyn på kommunerna och MSB följer upp hur hela systemet fungerar. MSBs tidigare uppföljningar har mer skett regelbundet och med utgångspunkt att följa upp hur länsstyrelsen arbetar med alla delar i sin tillsynsuppgift. Nu fokuseras på att länsstyrelsen agerar där utvecklingen i kommunerna går åt fel håll. Utgångspunkten är den årsuppföljning som inrapporteras till MSB.

– I årsuppföljningen kan vi bland annat se vid hur många tillsynsbesök det har upptäckts brister; om det skrevs föreläggande och hur bra fristerna för brandskyddskontroll av eldstäder har följts, berättar enhetschef Patrik Perbeck.

Sticker någon kommun ut negativt, begär MSB in all dokumentation för att se hur länsstyrelsen agerat mot kommunen. Därefter har den aktuella länsstyrelsen i flera fall fått besök av MSB.

Genom åren har MSBs tillsynsbesök på länsstyrelserna skett i en sorts dialogform. Nu är kommunikationen rakare om det finns brister.

– I de fallen påtalar vi för länsstyrelsen att ni inte har varit tillräckligt tydliga med var det brister och vad som ska åstadkommas, säger Patrik Perbeck.

Länsstyrelserna tagna på sängen

– Det handlar om att visa vägen för hur vi anser att tillsynen ska gå till. MSB är på ett sätt en del av problemet eftersom det myndigheten tidigare skrivit är lite så som länsstyrelsen uttrycker sig till kommunerna. Som vi formulerar oss nu tycker vi att länsstyrelsen ska uttrycka sig gentemot kommunerna, säger Per Karlsson, brandingenjör på MSB.

Där det fortfarande brister är att kommunerna inte använder sanktionsmöjligheterna föreläggande och nyttjandeförbud. Det andra är att fristerna för brandskyddskontroll av eldstäder inte uppfylls.

– Allt annat är hundra procent en avvikelse när det gäller fristerna för brandskyddskontroll. Det kan finnas skäl för att du ligger strax under eller strax över enligt uppgifterna i årsuppföljningen, men ligger du på 50-60 procent, som det finns exempel på bland kommuner, är det oacceptabelt. Det finns också exempel där den som jobbar förebyggande blir sjukskriven och då har man inte gjort några tillsyner det året. Då får man täcka upp genom samarbete med andra kommuner, säger Patrik Perbeck.

Hittills har MSB besökt tio länsstyrelser och en del har överraskats av det nya arbetssättet.

– Det finns ingen konflikt eller annan uppfattning. Vi vill se skarpare formuleringar och jag upplever att tydligheten uppskattas. I samtliga besökta län finns det mycket kvar att göra innan tillsynen i kommunerna bedrivs på ett tydligt, rättssäkert och effektivt sätt. Även om det finns kommuner som kommit långt har majoriteten inte gjort det. Den statliga tillsynen är ytterst viktig för att påtala detta, men det är också viktigt att länsstyrelserna stödjer kommunerna i denna process. MSB ser positivt på att bidra även i de delarna, säger Per Karlsson.