Nyhet

Riskavstånd bedöms för kemikaliehantering

Ett långsiktigt, säkert avstånd till storskalig kemikaliehantering. Det är huvudingrediens i en vägledning på området som MSB och Boverket tog fram 2015 och som nu uppdateras.

– Utgångspunkten är att undvika skador på människor. Vi har tittat på förvaring och hantering av kemikalier, inte själva processen, säger Anna Nordlander, MSB.

Vägledningen Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering utgår främst från Sevesolagstiftningen. Den beskriver risker vid etablering och även exploatering i nära anslutning till sådan verksamhet. Ett stöd när beslut ska tas enligt plan- och bygglagen (PBL).

– Det är inte ofta storskalig kemindustri etableras, men det kan hända att annan verksamhet vill etablera sig nära sådan. Vägledningen är främst tänkt att användas vid lokaliseringsprövning. Allting baseras på vad som är fara för människor.

I vägledningen redovisas riskhanteringsavstånd, behov av avstånd till omgivningen vid en olycka. Beräkningsunderlagen redovisas också.

– Vi har schabloniserat riskhanteringsavstånden, eftersom detta främst är tänkt att användas för strategiska beslut, exempelvis för översiktsplaner där det inte behöver vara så detaljerat, säger Jens Hagberg, MSB.

Man har räknat på olika lagringsvolymer, vilket ger olika riskhanteringsavstånd. De mindre volymerna motsvarar transport av kemikalier.

För varje kategori av ämnen – exempelvis explosivt, brandfarliga gaser, frätande – har ett referensämne tagits fram. De exemplifieras med ett eller flera scenarior.

– Det här täcker inte in allt, men vi har försökt ta fram olika avstånd. Lokalt kan förstås riskhanteringsavståndet vara större, vi tar ju exempelvis inte hänsyn till processen.

Vägledningen kan också ses som en hjälp för kommuner att så en samlad bild av de lokala riskerna.

– Vi redovisar områden där man ska beakta risker. Är riskhanteringsavståndet exempelvis 100 meter torde det inte vara lämpligt att inom det avståndet planera för parker eller liknande där människor visats, säger Anna Nordlander.

De förändringar som nu görs i vägledningen är framförallt förtydliganden när det gäller LBE (lagen om brandfarliga och explosiva varor).

Fotnot: Med riskhanteringsavstånd avses i vägledningen ett avstånd kring en storskalig anläggning som hanterar eller lagrar kemikalier och där konsekvenserna vid en olycka kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada på människor utanför området.