Nyhet

Hembesök ger färre bränder

Hembesök har för Räddningstjänsten Syd varit en framgång för att minska antalet bränder.

För MSBs räkning har räddningstjänsten skrivit en vägledning för riktade kommunikationsinsatser.

Anna Åhsberger– Det viktiga är komma igång med den uppsökande verksamheten på något sätt, säger brandingenjör Anna Åhsberger, Räddningstjänsten Syd, som tillsammans med kollegan Monica Bengtsson skrivit vägledningen.

Tanken är att vägledningen ska ge inspiration till att komma igång, eller ge uppslag till nya arbetssätt för de som redan är igång.

– Metoderna som anges ska inte ses som facit. Det är viktigt att utgå från egna förutsättningar och anpassa efter dem. Ett tips är att börja i liten skala för att testa och sedan utvärdera hur arbetet fungerar. Utgångspunkten bör vara att försöka nå de som har störst risk att drabbas av brand. Hembesök i ett område där det nyligen brunnit kan medföra att de boende lättare tar till sig budskapen.

"Att kommunicera brandskydd" tar framförallt upp kommunikation vid hembesök och olika arrangemang. Till vägledningen finns ett antal bilagor som kan användas i arbetet. Vägledningen tar också upp samarbete med vidareinformatörer där räddningstjänsten Karlstadsregionen samt Sotning och Ventilation i Karlstad bidragit.

Men den största delen ägnas åt hembesök i olika former. Och det är framförallt där som Räddningstjänsten Syd anser att det egna arbetet gett mest effekt.

– Det personliga mötet är nyckeln till att minska bostadsbränderna. Och en stor framgång är att våra brandmän utför arbetet. Det är deras förtjänst att vi kan möta så pass många människor.

Räddningstjänsten Syd gör anpassade hembesök till olika grupper, exempelvis äldre, unga som nyss flyttat hemifrån och personer med begränsad kunskap i svenska.

– De anpassade besöken görs av brandmännen på tider när de inte är i operativ tjänst, eller av våra instruktörer, säger Anna Åhsberger.

En viktig del är också internkommunikation.

– Det är viktigt att de som genomför hembesöken känner att det är värdefullt, att deras möten med människor faktiskt gör skillnad.

Vägledningen är en av tre delar i konceptet Aktiv mot brand. Tidigare har publicerats en vägledning för individanpassat brandskydd och en nationell informationsinsats som kallades just Aktiv mot brand.

– Grunden till varför vi anser att den senaste vägledningen behövs är att klassiska förebyggande arbetet i form av tillsyn görs på andra platser än där människor dör i bränder. Det här handlar om att privatpersoner behöver kunskap om hur man förebygger och agerar vid bränder, säger Malin Vestin, brandingenjör vid MSB.

MSB har konstaterat att Räddningstjänsten Syd är drivna i arbetet med hembesök, därför var det naturligt att be dem skriva vägledningen.

– Det är den delen i vägledningen som är lite nytt för många räddningstjänster. Vid hembesök blir man mer personlig och specifik och det blir lättare att nå fram till rätt människor. Vid offentliga arrangemang kanske det är de redan intresserade som dyker upp. Jag tror också det är viktigt att operativ personal gör besöken, och då krävs det direktiv från räddningschefen att arbetet ska utföras.

Satsningar inom Aktiv mot brand är sprungna ur den nationella strategin för stärkt brandskydd. Och mer arbete inriktas mot insatser i hemmet, bland annat när pengar i form av uppdragsmedel årligen portioneras ut från MSB till olika ideella organisationer.

– Att genom hembesök förmedla kunskap om brandrisker är ett av de prioriterade områdena fram till 2018, säger Malin Vestin.

LADDA NER

Vägledningen Att kommunicera brandskydd