Nyhet

Eksjö trästad kan få sprinkler-krav

I utredningen av trähusbranden i Eksjö föreslås att skäligheten att kräva automatiskt brandlarm ska prövas på nytt.

– Vi är inte främmande att sikta högre och kräva bostadssprinkler, säger Micael Carlsson, räddningschef i Eksjö.

Det var i augusti förra året som den gamla trästaden i Eksjö drabbades av brand. En person omkom, därtill gick kulturhistoriska värden till spillo.

– Och generellt har de här gamla husen dåligt brandskydd, säger Micael Carlsson.

Elisabeth Samuelsson, Uppsala brandförsvar, och Anna Henningsson, Nerikes brandkår, som utrett branden anser att det finns anledning att prova om det inte finns skäl att kräva automatiskt brandlarm i trästaden.

De konstaterar att med tanke på hur snabbt en brand kan spridas och hur svårt det är att bygga bort risken för spridning är en tidig upptäckt viktigt. De skriver också:

"Om det är skäligt med automatiskt brandlarm i byggnadsminnen har, så vitt utredarna känner till, aldrig prövats juridiskt. Rättspraxis saknas i så fall. För att få frågan klarlagd föreslår utredarna att räddningstjänsten ska förelägga fastighetsägarna att ett automatiskt brandlarm ska finnas. Överklagas föreläggandet kommer frågan att prövas rättsligt, vilket då ger en praxis att följa nationellt."

Micael CarlssonMicael Carlsson har med kollegor, som också har kulturbyggnader i trä att skydda, diskuterat möjligheten att ta frågan ett steg längre. Deltagit har representanter från räddningstjänsterna i Nerike (Nora), Östra Skaraborg (Hjo), Storgöteborg (Kungsbacka), Jönköping (Jönköping) och Gotland (Visby).

– Vi vill bottna i frågan. Det är frågan om det är rätt ambition att sträva efter att rädda omgivningen. Då försvinner ändå ett hus varje gång det brinner och snart har vi inga kvar. Vi diskuterar en högre ambitionsnivå och därför vill vi lyfta frågan.

Med Riksantikvarieämbetet som samordnare vill räddningstjänsterna kalla representanter från kulturmiljöenheterna hos aktuella länsstyrelser för att diskutera problemet.

– Vi vill ha en bred diskussion om vad som är skäligt och hoppas få till ett möte innan sommaren, säger Micael Carlsson.

Han jämför med hur krav skärpts för att lokaler ska vara tillgängliga för rörelsehindrade.

– På det området är det som inte var skäligt för 15 år sedan verklighet i dag. Men frågan om brandskydd i kulturbyggnader har inte drivits på samma sätt.

För tolv år sedan skulle Eksjö bli en förebild för andra trästäder när bland annat länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet genomförde Tub-projektet (tidig upptäckt brand). Staten installerade ett komplett automatlarmssystem i fem fastigheter.

När projektet avslutades 2007 och fastighetsägarna skulle ta över ansvaret för brandlarmen ansåg man att driftskostnaden för larmen var för hög och kopplade bort dem, bland annat i den byggnad som totalförstördes i förra årets brand.