Nyhet

Uppsökande verksamhet ger effekt på bränder

MSBs arbete med den nationella strategin för att stärka brandskyddet samlas under varumärket Aktiv mot brand.

Från att ha varit en kampanj ska Aktiv mot brand bli en modell för hur organisationer lokalt och regionalt kan arbeta med brandskydd.
Hösten 2010 antog MSB tillsammans med en rad myndigheter och organisationer en nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan.

Strategin har en nollvision: Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand.
Arbetet har bedrivits på flera sätt. Kampanjen Aktiv mot brand för att öka kunskapen, vägledningar och guider, till exempel för hur man identifierar de mest riskutsatta; forskning samt tekniska lösningar som självslocknande cigaretter och spisvakter.

Under 2014 gjordes en översyn av strategin. Utgångspunkten var inte att det krävs radikala kursändringar.
Patrik Perbeck– Glädjande är att under perioden hösten 2010 till sommaren 2014 har det skett en minskning av dödsbränderna med 20 procent. Hur mycket av det som strategin ligger bakom kan man fråga sig, men det går åt rätt håll och det känns som om vi gör rätt saker, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

Översynen visade att strategin inte lyckats nå ut med nollvisionen men att många kände till kampanjen Aktiv mot brand.
Översynen föreslog därför att det utåtriktade arbetet fokuserar på Aktiv mot brand och att kampanjen övergår till att bli en modell för hur organisationer lokalt och regionalt kan arbete med brandskydd.
– Det vi nu gör är att renodla och kraftsamla kring det vi vill ha gjort och vara tydliga med det. Vi ska också arbeta för att det skapas ett större engagemang kring det som ska göras.

All utåtriktad verksamhet kopplad till den nationella strategin samlas under varumärket Aktiv mot brand. Den andra delen är forskning och utveckling vars resultat ska "paketeras" för att kunna användas i Aktiv mot brand.
Målet är att stärka det lokala arbetet som ska vila på tre ben: fortsatta kampanjer (i enlighet med nuvarande Aktiv mot brand), uppsökande verksamhet och att identifiera samt sätta in åtgärder hos särskilt riskutsatta.

–Det som behöver ske i mycket högre utsträckning, i synnerhet på lokal nivå men även viss mån på regional nivå, är uppsökande verksamhet. Gå ut till de områden där ni har sämst statistik och träffa de människorna, t.ex. genom hembesök som Räddningstjänsten Syd gör. Det har vi sett ger effekt.

För att det ska ges samma budskap i hela landet har MSB i samarbete med branschen tagit fram en guide för hembesök.
– Det klassiska exemplet är hur man ska testa en brandvarnare. Vissa skeptiker säger att det inte räcker med att trycka på knappen, man måste elda under brandvarnare osv. Vi har talat med tillverkarna och när du håller in knappen testas hela brandvarnarens funktion, då fingerar den att det kommer in rök. Man ska inte hålla på att elda och använda rökfacklor, det är en myt som vi tagit kål på. Det är fullt tillräckligt att trycka på testknappen.

Inom ramen för särskilt vikta medel för uppdragsersättningar till ideella organisationer har två aktörer också fått pengar för att genomföra olika insatser som förstärker arbetet med den nationella strategin. Den ena är Fris (Förenade räddningskårer i samverkan) och den andra är Brandskyddsföreningen. Fris har fått omkring en miljon kronor för att fortsätta brandskyddsutbildningar i samband med SFI, svenska för invandrare.
– Brandskyddsföreningen får 5,5 miljoner kronor för att se till att vi verkligen kommer igång och organiserar uppsökande verksamhet på bred front. Syftet är att det ska bli så enkelt som möjligt för kommunerna att bedriva det arbetet, säger Patrik Perbeck.