Nyhet

MSB samordnar center för cybersäkerhet

MSB är en av sju myndigheter som driver uppbyggnaden av ett nationellt cybersäkerhetscenter. Nu ska myndigheten också inrätta ett nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet.

Syftet med samordningscentret är att stärka kompetens och motståndskraft inom cybersäkerhet samt att öka Sveriges och EU:s konkurrenskraft och oberoende inom cybersäkerhet i förhållande till omvärlden.

Samordningscentret ska kunna knyta ihop svenska och europeiska forskare och företag, underlätta för svenska aktörer att svara på europeiska forsknings- och innovationsutlysningar och stötta EU:s kompetenscentrum för cybersäkerhet med expertis.

Med samordningscentret ska det skapas goda förutsättningar för dialog mellan aktörer i Sverige och EU om vilka behov de ser av forskning, produkter och tjänster inom cybersäkerhet, och vilka möjligheter som finns att möta behoven

- Det kommer underlätta för forskare och företag som söker samarbete nationellt och inom EU. De kan även få vägledning för att kunna söka EU-finansiering för forskning och innovation som kan bidra till nya cybersäkerhetslösningar, säger Linda Ericson, chef för det nationella samordningscentret.

Det är regeringen som gett MSB uppdraget att inrätta samordningscentret som ska bli en funktion inom myndighetens reguljära verksamhet. Verksamheten kommer att startas under året i samverkan med innovationsmyndigheten Vinnova, Digg (Myndigheten för digital förvaltning) och Rise (Sveriges forskningsinstitut).

Två center

Sveriges nationella cybersäkerhetscenter, NCSC

  • Sju myndigheter med särskilt ansvar för samhällets informations- och cybersäkerhet deltar i arbetet.
  • NCSC, ska stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot. En central del är privat-offentlig samverkan. 
  • FRA ( Försvarets radioanstalt), Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och MSB har uppdraget att inrätta centret. Arbetet sker i nära samverkan med PTS (Post- och telestyrelsen), Polismyndigheten samt FMV (Försvarets materielverk). Verksamheten byggs successivt upp fram till 2025.

Nationella samordningscentret för cybersäkerhetsforskning och innovation, NSC

  • MSB är ansvarig myndighet. Till centret knyts ett samordningsråd där myndigheterna Digg och Vinnova ingår.
  • NSC ska stimulera forskning och innovation inom cybersäkerhetsområdet. Verksamheten riktar sig såväl till företag och myndigheter som till forskningsmiljöer.