Nyhet

Cybersäkerhetscenter startar hos MSB

Det nationella cybersäkerhetscentret startar tillfälligt sin verksamhet i MSBs lokaler i Solna.

De myndigheter som samarbetar i centret ska ha en gemensam lokal. Men innan det finns en permanent lösning sker samarbetet på MSBs kontor, för att verksamheten ska kunna leverera enligt plan. Bedömningen är att så kommer ske under minst hela 2020,

Uppbyggnaden av cybersäkerhetscentret kommer att ske stegvis med mål att ge full effekt 2025.

Målet är att centret på sikt ska

  • sammanställa gemensamma analyser och övergripande lägesbilder avseende hot och sårbarheter
  • sprida information mellan ingående myndigheter och andra aktörer
  • koordinera arbetet vid it-incidenter och cyberangrepp.
  • De fyra myndigheter som på regeringens uppdrag tagit fram förslaget om inrättande av ett nationellt cybersäkerhetscenter är FRA (Försvarets radioanstalt), Försvarsmakten, MSB och Säpo (Säkerhetspolisen.