Nyhet

Cybersäkerhetscenter inrättas

Nästa år inrättas ett nationellt cybersäkerhetscenter. – Vi sju myndigheter är överens om att jobba ihop, att vi vill bidra till att öka vår förmåga. Vi pratar om att kunna göra hot-​analyser, lägesbilder, bli bättre på informationsspridning för att minska sårbarheterna och höja lägstanivån.

Det sa Säpochefen Klas Friberg under den paneldebatt där myndigheterna berättade var de står i arbetet med cybersäkerhetscentret och fortsatte:

– Vi är också överens om att vi behöver bli bättre på rådgivning till andra än de myndigheter vi ger råd till när det handlar om rikets säkerhet. Vi ska vara igång i början på året och ska jobba stegvis. Vi börjar inte i det stora utan med det lilla. Vad jag också skulle vilja framhålla är att många av oss samverkar intensivt redan i dag så det är inget nytt för oss.

Lena Hallin, generalmajor och chef för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, berättade att man väntar på en tydligare uppgiftsbeskrivning från regeringen.

– Arbetet har varit ganska konkret men vi har uppehållit oss vid frågor som vilka mål och uppgifter ska centret ha, vilka målgrupper, hur leveranserna ska se ut och vilka förväntade effekter centret ska kunna bidra med.

Myndigheterna är i grunden överens om vem som leder arbetet inledningsvis, om styrformerna och var de ska sitta.

– Det finns svårigheter, ingens uppdragsbeskrivning har förändrats utan vi går in i arbetet med våra respektive uppdragsbeskrivningar. Sekretess är en utmaning i vissa avseenden. En del är mer underrättelsebetonade och det ställer vissa krav på hur man kan använda information, säger Dan Eliasson, MSBs generaldirektör.

– Jag tror att en viktig aspekt är att landsgränserna försvinner. Nu har vi en kriminalitet där gränser inte spelar någon roll. Vi har kommit väldigt långt att bygga internationellt samarbete och klara upp denna kriminalitet. Det är först tillsammans vi kan skapa en nationell lägesbild och det är en extremt viktig uppgift för centret, säger Mats Löfving, ställföreträdande Rikspolischef och Chef Nationella operativa avdelningen.

Klas Friberg ser stora möjligheter för centret att bidra till Sveriges säkerhet i större utsträckning än vad myndigheterna lyckats med innan.

– Vi behöver öka vår förmåga att följa statliga aktörer som angriper Sverige. Där tror jag centret kan ge ett mervärde.