Nyhet

Behövs ett kunskapslyft

Sverige behöver en kraftfull samhällssatsning för informations- och cybersäkerhet. – Vi måste hitta ett sätt att minska digitaliseringsgapet. På andra områden har samhället vidtagit jättestora insatser som kunskapslyftet för att vända trender. Det är absolut nödvändigt med en sån satsning för informations- och cybersäkerhet i vårt land.

Det sa MSBs generaldirektör Dan Eliasson i sitt inledningsanförande inför en rekordstor deltagarskara vid 10-årsjubilerande Konferensen för informationssäkerhet i offentlig sektor.

– Fullt hus 750 deltagare – fler är dubbelt så många som första gången – och 200 på väntelistan så det finns ett otroligt stort intresse.

Vid förra årets konferens påtalades att digitaliseringsgapet måste krympa, det vill säga glappet mellan hot och förmågan att skydda sig. Mot bakgrund av en rad allvarliga it-incidenter under året konstaterade Dan Eliasson att den ambitionen misslyckats.

– Gapet fortsätter att öka, men det finns ljuspunkter. I regionerna har vi gjort en genomlysning av informationssäkerhetsarbete på hälso- och sjukvårdsområdet. Inte grönt på alla områden men vi märker ett ökat engagemang. Frågorna har kommit längre in i ledningsstrukturerna än tidigare. Samma i kommunerna, de söker sig till oss för att diskutera hur vi kan hjälpas åt för att öka säkerheten i kommunerna. Det finns också ökad insikt hos småföretagarna. Fler myndigheter vill diskutera med oss. Det är glädjande.

Andra ljuspunkter är stärkt samarbete inom de så kallade Samfi-myndigheterna och att ett cybersäkerhetscenter är på gång att bildas.

– Ett stort tack till regeringen för förtroendet, för att ni inte hårdhänt styrt expertmyndigheterna i arbetet med ett gemensamt cybersäkerhetscentrum utan visat tålamod. Men det behövs en generell satsning som gör skillnad i samhällskroppen. Det behövs lite mer aktion än i dag och jag tror politiken behöver hjälpa oss.