Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Nyutgivet

Hemberedskap, krisberedskap och cybersäkerhet. Om fordon, naturolyckor och skogsbränder. Rapporter, faktablad och checklistor.
Mängder av nya publikationer inom en mängd områden.

Publicerad: 2021-05-11

OBS - länkar till publikationerna i titlarna.

Checklista för att planera, genomföra och utvärdera praktiska försök
Checklistan bygger på rapporten ”Metodförsök- planera, genomföra och utvärdera praktiska försök”, kan användas när praktiska försök hos t.ex. räddningstjänster ska genomföras.

Checklista vid riskinventering i vanliga bostäder
Checklistan är framtagen för dig som i ditt arbete möter särskilt riskutsatta individer i deras bostäder och som kan bidra till ett stärkt brandskydd, såsom handläggare och utförare inom socialtjänsten, eller räddningstjänsten vid ett hembesök.

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt
Inriktning av den nationella strategin för att stärka brandskyddet för den enskilda människan.

Sweden and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030
Studiens främsta syfte är att analysera i vilken utsträckning Sverige har implementerat Sendairamverkets femtionio åtgärder för nationell och lokal nivå, och vilka åtgärder som bör utvecklas för att stärka Sveriges förmåga att nå de globala målen.

Samhällsekonomiska analyser av naturhändelser
Kartläggning och analys av i vilken utsträckning ett antal myndigheter samt SKR (Sveriges kommuner och regioner) genomför samhällsekonomiska analyser av naturhändelser och vilket behov de har av att genomföra sådana analyser.

Miljöeffekter av long-term fire retardants - brandretardenter
Studierapport där tillgänglig litteratur om miljöeffekter av long term retardants som används vid bekämpning av skogsbränder i EU och Nordamerika har sammanställts.

Framtidens kommunikationslösning – nästa generations Rakel
Presentation över tolv sidor av förslaget om nytt system, kallat Rakel G2.

Handbok i kommunal krisberedskap
Kommunala verksamheter, förskola, grundskola och gymnasieskola.

Alla människor i Sverige ska nås av riskkommunikation
Faktablad om forskningsprojekt.

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2020
Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för 2021.

Handbok i kommunal krisberedskap
Kommunala verksamheter, energiförsörjning. Energi är ett av våra största kritiska beroenden och av de energityper som finns tillgängliga idag är vårt beroende av el störst.

Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning
Covid-19 pandemin har blottat kunskapens sårbarhet i kristid. För att förklara för människor varför krisen händer, men också i avsikt att medvetet manipulera oss har sedan pandemin började 2020 olika konspiratoriska meningsskapande berättelser spridits.

Cybersäkerhet i Sverige: hot, metoder, brister och beroenden
Rapporten utgör en samlad lägesbild som på ett enkelt och tillgängligt sätt beskriver cybersäkerhet ur ett nationellt perspektiv, utifrån de lägesuppfattningar som respektive myndighet har.

Cybersäkerhet i Sverige: i skuggan av en pandemi
Rapporten redogör för myndigheternas bild av hur hotaktörer har agerat under pandemin, och hur svenska verksamheter har agerat.

Faktablad- ABCDE modellen

Faktablad – Möta Informationspåverkan i sociala medier

Faktablad – Förberedelser för att möta felaktig och vilseledande information

Faktablad - Råd och stöd mot informationspåverkan
Faktabladen riktar sig till offentlig verksamhet som är eller kan bli utsatt för informationspåverkan såsom missinformation, desinformation och ryktesspridning i samband med covid-19 och vaccinationsarbetet.

Framtida kemiska risker för räddningstjänst och allmänhet vid brand i moderna fordon
När morgondagens fordon brinner kan inte rökgaser och andra kemiska utsläpp förväntas likna gårdagens. Rapporten undersöker dessa nya kemiska problem ur ett medicinskt perspektiv, för att indikera kunskapsgap och frågeställningar som framtida forskning bör adressera.

Gasol i restauranger: brandfarliga varor
Faktablad som riktar sig till gasolanvändare i restaurangbranschen.

Hazard support: Riskbaserat beslutsstöd för framtidens naturolyckor
Faktablad.

Näringslivsbaserad motståndskraft
Lärdomar från pandemin för det civila försvaret. Forskningsrapporten presenterar resultat som visar på hur näringslivsbaserad motståndskraft ökade vid pandemins första våg med coronavirusets spridning.

Samhällets kostnader för bränder år 2019
Faktablad.

Inriktning av nationell strategi för stärkt brandskydd genom stöd till enskilda
Rapporten beskriver inriktningen av den nationella strategin för stärkt brandskydd genom stöd till enskilda. Syftet är att bidra till ett systematiskt och målstyrt säkerhetsarbete med fokus på att minska sannolikheten för uppkomst och konsekvenserna av bränder.

Viktig information: Misstänkt försändelse
Faktablad med viktig information om hantering av misstänkta försändelser. Hur hanteras en misstänkt försändelse i form av brev och paket på ett säkert sätt.

Hemberedskap 2021: Allmänhetens syn på hemberedskap och eget ansvar under Corona-pandemin
Resultat av undersökning om människor under coronakrisen gjort några åtgärder för att öka sin hemberedskap eller förändrat sin syn på hemberedskap och sin egen roll i samhällets krishantering.

Krisberedskap i vardagslivet och konsumtion för ohållbara framtider
Faktablad om projekt som undersöker den skärningspunkt mellan praktisk krisberedskap, subkulturell gemenskap och som den framväxande, svenska prepping-kulturen utgör.

Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete
Översikt för att ge en översiktlig bild av vad ett systematiskt informationssäkerhetsarbete innebär.

Handbok i kommunal krisberedskap
Särskilda funktioner, skydd mot pågående dödligt våld i publik miljö. Beskriver viktiga ingångsvärden för kommuners planering och åtgärder mot antagonistiska hot och terrorism.

Handbok i kommunal krisberedskap
Kommunala verksamheter och fysisk planering. Fokus främst på kommunernas ansvar för fysisk planering enligt PBL, plan- och bygglagen.

Handbok i kommunal krisberedskap
Kommunala verksamheter och it. Kapitlet har två syften: informera om hur störningar i it-stöd kan leda till samhällsstörningar och it-stödets roll vid hantering av samhällsstörningar.

After Action Review i kommunal räddningstjänst
Utvärdering där den samlade bedömningen är att AAR i kommunal räddningstjänst delvis verkar ge de effekter som tidigare studier och forskning visat på. Dock behöver metoden anpassas så att den passar för hela räddningstjänstens verksamhet, även för deltidspersonalen.

Framtida detektion av vegetations- och skogsbränder
Detektering med hjälp av satellitunderlag och många olika typer av optiska sensorer har kommit att användas i allt högre omfattning för att detektera bränder. Även i mindre skala har olika sensornätverk testats och nyttjats för kemisk branddetektion.

Stöd till äldre personer vid risk och kris
Faktablad. Genom att undersöka äldres beredskap, förmåga och behov är förhoppningen att fördjupa kunskapen kring vilket stöd denna grupp behöver.

Kemikalieolyckors miljöskador
Metod och vägledning för uppskattning av miljöskador vid en kemikalieolycka.

Stålstrukturer i moderna fordon
Rapporten behandlar i huvudsak utvecklingen av stålkvaliteter i karossen på personbilar de senaste tio åren. Utveckling av material i förstärkningar och att nya delar av karossen utförs i högpresterande stål kan medföra att nuvarande klipp- och extraktionstekniker kan behöva utvecklas.

Räddningstjänst för alla
Information om jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten. Nr 1 2021.

Räddningstjänstens involvering i klimatanpassning
Undersökning som analyserar vilken systematik som kan tänkas krävas för att arbeta på ett effektivt sätt med klimatanpassning. Undersökningen tar även reda på hur räddningstjänsterna organiserar sitt arbete och vilket underlag som krävs för att utföra arbetet.

Rädd eller beredd?
Scenarioövning för grupper som kan användas i alla sammanhang där människor träffas och samverkar. Ett utbildningsmaterial om hur vi kan hjälpas åt vid en kris eller ett krig. Handledning för föreningar, arbetsplatser och andra grupper.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen