Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Nyutgivet

En rad utvärderingar, vägledningar, broschyrer med mera som har publicerats av MSB

Publicerad: 2019-12-09

Fler extrema väderhändelser kräver bättre beslut
Faktablad om projekt som ska klargöra samband mellan olika händelser och utveckla stöd för beslut hur de ska hanteras på bästa sätt.

Spridning i luft, mark och vatten
Forskning och utveckling om spridningsberäkningar av farliga ämnen i luft, mark och vatten har genomförts. Resultat från beräkningsmodellerna ska ge stöd till Försvarsmakten och civila myndigheter.

Utvärdering av forskningsmiljön CARER
MSB ger sedan 2008 finansiellt stöd till forskningscentrumet Carer vid Linköpings universitet. Centrumbildningen och dess verksamhet har utvärderas.

Försäljning av fyrverkerier
Information till de som vill sälja fyrverkerier och vill veta mer om vad reglerna innebär.

Organiserad antagonism
Jihadism och organiserad brottslighet som sociala risker. Projektet har undersökt om det finns en överlappning mellan organiserad brottslighet och våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige.

Kommunala webbplatsers kommunikation om lokala risker
Studien är en analys av samtliga 290 svenska kommuners kommunikation om risker, hot och beredskap på respektive kommuns webbplats.

Innovationssystem inom blåljusområdet
Förstudie inom projektet Eria (Early Responders Innovation Arena) var syfte är att etablera en arena där blåljusaktörer och utvecklare av lösningar, under verklighetsnära förhållanden kan samarbeta för lösningar i form av produkter, metoder och processer.

Sveriges frivilliga försvarsorganisationer
Broschyr som tagits fram i samarbete med de frivilliga försvarsorganisationerna. Visar exempel på organisationernas kompetenser och hur de förstärker.

WIS: en portal för Sveriges krisberedskap
Informationsblad. Samtliga kommuner, regioner, länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter är anslutna till Wis, så även ett stort antal frivilligorganisationer och privata företag med självständig roll i krishanteringssystemet.

Övergripande anvisningar för håltagning och läktring av trycklös tank
Rapport med övergripande anvisningar för håltagning och läktring av trycklös tank anpassade till de förhållanden som råder vid en olycksplats då annan tömning av tanken inte är möjlig.

Räddningstjänst för alla
Nr 3 2019 av informationsbladet om jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten.

Cyberfysiska system: vad är det?
MSB beskriver cyberfysiska system som "datorbaserade system för interaktion med maskiner, fordon och annan utrustning, inklusive sensorer som kan inhämta data från omgivningen". Här tittar man närmare på vad det kan vara för typ av system och hur dessa kan styras.

Säkerhet i offentlig miljö: skydd mot antagonistiska hot och terrorism
Vägledningen har tagits fram för det försvårande arbetet, som ska skapa och upprätthålla skydd för individer och minska samhällets sårbarhet. Syftet är att skapa förutsättningar för en ökad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer där många människor vistas. Framtagen av MSB och Polisen.

Vägledning för lokal inriktnings- och samordningsfunktion
Framtagen för att underlätta gemensamt arbete i en lokal inriktnings- och samordningsfunktion (ISF).

Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar
Vägledning om att integrera kommunikation i samverkan och ledning.

Räddningstjänst i ett föränderligt samhälle
Förstudien är uppdelad i tre arbetspaket: räddningstjänstens effektivitet vid insatser, räddningstjänstens arbetsmiljö, samt lärande från händelser.

Effektivitet inom räddningstjänsten
Resultatet av en förstudie som undersökt vilka effekter olika aktiviteter får inom räddningstjänstens brand- och olycksförebyggande arbete samt inom operativ räddningsinsats vid olika typer av skadehändelser.

Effektiv räddningsinsats: inriktning brand
Rapporten presenterar resultaten från förstudien "Effektiva räddningsinsatser med fokus på brand" som genomförts mellan juni 2018 och maj 2019.

Kan era kemikalier användas för terrorattacker?
En vägledning om att motverka terrorism och annan allvarlig brottslighet med kemiska produkter.

Synliggjorda risker – en språngbräda till ökad trygghet
Geografiska informationssystem (Gis) kan reducera bördan att analysera och kommunicera samhällsrisker. Projektet täpper till kunskapsluckorna och effektiviserar framtagningen av myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser.

Kritiska flöden, försörjningskedjor och samhällskriser
Projektet fokuserar särskilt på energiförsörjning, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och kommunikation. Syftet är att bidra till ökad förståelse om vilka flöden, system och beroenden som framstår som mest kritiska ur ett brett samhällsperspektiv.

Annan utgivning

Akut omhändertagande av trauma - på skadeplats och akutmottagning
Beskriver förutsättningarna för att ge ett gott omhändertagande i det initiala skedet efter en skadehändelse.
Boken riktar sig främst till sjuksköterskestudenter, studenter vid polisutbildningen samt studerande vid utbildning till del- och heltidsbrandman.
Pris: 235 kr.
Beställning: www.studentlitteratur.se

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen