Arkivet

Sju steg för brandskyddet

KARLSTAD Byggnader ska ha ett skäligt brandskydd. Men vad innebär det? – Vi har tagit fram en metod för bedömning, säger Björn Johansson, MSB.

Tillsynsbesök på stadshotellet i Karlstad

Henrik Kindberg, räddningstjänsten Karlstadsregionen, utför tillsyn hos Fredrik Thorsvret på Stadshotellet i Karlstad. Som stöd vid tillsyn har MSB tagit fram en metod för att bedöma om brandskyddet är skäligt. Foto: Per Larsson

 

– Vi har tagit fram en metod för bedömning, säger Björn Johansson, MSB.

I den tillsynshandbok som MSB håller på att ta fram får skäligt brandskydd ett eget kapitel där metod för bedömning ingår.

– Vad som är skäligt kan vara svårt att bedöma, att ta fram en metod kan tyckas lite vågat. Men bara för att det är svårt ska vi inte väja för det, säger Johansson.

Boken ska också reda ut en rad begrepp, exempelvis särskilda omständigheter.

– Om man inte vet vad det är kan det vara svårt att använda sig av metoden, säger Johansson.

Metoden för att bedöma skäligt brandskydd omfattar sju steg, fem grundläggande och två bedömningssteg.

Så här ser den ut:

 

1 Byggnad eller anläggning?

– Det kan tyckas självklart. Men ibland är det lämpligt att stanna upp och fundera lite. När blir exempelvis en byggnad under uppbyggnad en byggnad?

Första punkten handlar om lagkravet på ägare eller motsvarande (se fakta).

 

2 Kartläggning av byggnaden

Frågor som ska besvaras är exempelvis: Var börjar och slutar byggnaden? Konstruktion och utformning? När byggdes den och har den byggts om? Vilken verksamhet bedrivs och har den förändrats?

 

3 Vad ska skyddas?

– Kan tyckas elementärt. Men det är viktigt för att veta hur vi ska gå till väga i arbetet.

 

4 Riskbild och scenarier

Vad kan hända, vilka hot finns mot det som ska skyddas? Hur kan tänkbara bränder utvecklas och spridas? Vad säger statistiken?

– Svaren på frågorna kanske kan landa i några dimensionerande scenarier.

 

5 Byggnadens brandskydd

Helhetsbedömning av tekniskt och organisatoriskt brandskydd. Det brandtekniska skyddet kan vara verkningslöst om inte personalen, eller motsvarande, vet hur det ska användas. Vilket skydd uppfördes byggnaden med, för vilken verksamhet och har förändringar skett?

 

6 Skyddas det som ska skyddas?

Första bedömningssteget av skäligt brandskydd.

– Anses skyddet skäligt sett till de risker och scenarier som identifierats kan kanske tillsynen avslutas. Om inte får man gå vidare och konkretisera riskerna.

 

7 Krav på åtgärder – är de skäliga?

– Det beror på bristen. Ska man ställa högre krav än vid bygglov, då krävs särskilda omständigheter som blir ett nyckelbegrepp.

 

Att brandskyddet inte är anpassat till nuvarande verksamhet i byggnaden, att det avviker från vad medborgaren förväntar sig eller att det skiljer sig avsevärt från dagens krav kan vara exempel på särskilda omständigheter.

– Ingen som bor i ett hus från början av 1900-talet vill ha utedass, vilket man hade på den tiden. Det synsättet anser jag vi kan applicera även på brandskyddet, säger Björn Johansson.

Men vill man ställa krav som är högre än vid uppförande eller senaste bygglov och inte kan hitta en särskild omständighet, då är kravet sannolikt heller inte skäligt, konstaterar Johansson.

 

Ett krav på åtgärd kan också vara skäligt ur ekonomiskt perspektiv, om nyttan överstiger kostnaden.

– I slutänden handar allt om att man måste göra en bedömning. Och så länge man har tänkt är det bra. Om ägaren överklagar beslutet är det upp till domstol att avgöra vad som är skäligt, säger Björn Johansson.

Fakta lagkrav:

Lagen om skydd mot olyckor kapitel 2, paragraf 2 säger: ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Relaterade artiklar

Inget behörighetskrav

"Vill se fler förelägganden"