Arkivet

Laserskanning ger bättre bild av översvämningshot

Laserskannade höjddata och noggrannare flerdimensionella beräkningsmodeller ger bättre bild av översvämningsrisker i landet.

Barbro– De nya mätningarna är exaktare och ger mycket bättre beslutsunderlag, säger Barbro Näslund-Landenmark, expert på naturolyckor vid MSB.
Kartläggning av översvämningsrisker pågår enligt ett EU-direktiv. För riskområden ska nya översvämningskartor och riskkartor vara färdiga i år. 2015 ska riskhanteringsplaner finnas för områdena.

 

Totalt har översiktlig översvämningskartering tidigare gjorts för 75 vattendrag och 2011 pekade MSB bland dessa ut 18 riskområden. Nu uppdateras karteringen av 20 vattendrag som har koppling till de 18 riskområdena.
Och det görs med större träffsäkerhet.

 

Med laserskanning från flygplan har Lantmäteriet tagit fram en ny höjddatabas, ungefär 70 procent av landet är skannat. Det innebär framförallt fler mätpunkter. Tidigare var det 50 meter mellan höjdvärdena, nu är det två meter.
– Felmarginalen i höjd var tidigare plus/minus 2,5 meter, nu är den nere på 2-3 decimeter. Med den noggrannare beräkningsmodellen går det också att få fram vattenhastighet.

 

För beräkning av översvämningsrisker innebär det att man mycket säkrare kan se vilka områden som är hotade lokalt vid en översvämning eftersom mätningarna beskriver topografin mer detaljerat.

– Tidigare gjordes en mer generell bedömning. Nu går det mycket tydligare att se var utbredningen sker vid en översvämning. Det innebär bättre beslutsunderlag för förebyggande arbete, det är också ett mycket bättre stöd vid insatsplanering när man står inför höga flöden, säger Barbro Näslund-Landenmark och tillägger:
– Vi ska komma ihåg att det här är modeller av verkligheten, det är inte verkligheten. Vid en översvämning kan andra händelser påverka vilka vägar vattnet tar.

 

Med hjälp av den nya höjddatabasen kan konsekvenserna bedömas för de 18 utpekade områdena vid 100 års- och 200 års-flöde samt högsta beräknade flöde. De två lägre flödena har klimatanpassats. För områdenas huvudorter har beräkningar också gjorts för 50 års-flöde.
– Sannolikheten för att ett 100 års-flöde inträffar inom 100 år är 63 procent, risken att det sker två gånger är 40 procent.

 

De utbredningskartor MSB tar fram lämnas över till länsstyrelserna som kompletterar med information om var riskerna finns och vad av samhällsviktig verksamhet som kan vara hotat. Ett arbete som ska vara klart under året.

Enligt översvämningsförordningen ska man titta på konsekvenser för människors hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet.
– Våra karteringar ger underlag. Lokalt finns kunskapen var det behövs resurser för att hantera hotade områden och var det redan i dag finns kapacitet.

 

Kartläggningen av översvämningsrisker ska hanteras i sexårscykler. Det innebär att när riskhanteringsplanerna är på plats 2015 är det dags att börja med en ny översyn.

 

Fotnot: De 18 områden som 2011 pekades ut med betydande översvämningsrisk är Edsbyn, Falun, Göteborg, Haparanda, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Kungsbacka, Lidköping, Lindesberg, Malung, Stockholm, Uppsala, Vansbro, Vännäs, Värnamo, Älvsbyn och Örebro.

 

 

karta

Karta över Storsjön och Jädraån sydväst om Sandviken efter den nya översvämningskarteringen och drabbade områden vid viss vattennivå. Karta: Lantmäteriet

  1. visar normal vattenyta.
  2. visar områden som blir översvämmade enligt såväl den gamla som den nya karteringen.
  3.  visar områden som enligt gamla karteringen drabbades men med den nya visar klara sig.
  4. visar områden som enligt nya karteringen drabbas, men låg utanför riskområdet med den gamla karteringen.

Källa: MSB

 

Metodstöd för egen kartläggning

 

För kommuner som själva vill kartlägga översvämningsrisker tar MSB fram ett metodstöd.
– Det ska vara klart under våren och ger kommunerna vägledning i arbetet, säger Erik Bern, MSB.

MSB har kartlagt de områden som anses översvämningshotade, totalt inbegriper det 75 vattendrag.

 

För områden där det inte finns karteringar kan kommuner eller andra intressenter bekosta egna beräkningar.  Metodstödet är avsett att vara en hjälp på vägen.
– Det riktar sig främst till kommuner och andra aktörer längs vattendragen och ska fungera som vägledning vid upphandling, framtagande , samt användning och tolkning av översvämningskarteringar.

 

Med möjlighet att använda den nya höjddatabasen kan kommunerna göra karteringar som blir lika exakta som de som MSB gör för områdena med utpekad översvämningsrisk.

Kostnaden får kommunerna själva stå för. Priset varierar beroende på vattendragets längd och komplexitet.

Skillnader med nya höjddata

Bilderna visar samma område, till vänster den gamla höjdmodellen och till höger den nya mycket mer exakta höjdmodellen.