Arkivet

Elbranschen kraftsamlar för krisberedskapen

TÄBY Hot och risker mot elförsörjningen förändras med tiden. Därför kraftsamlar elbranschen för att förbättra beredskapen och förmågan att hantera störningar.

Elledningar

Tillgången på el tas för given. Ett stort avbrott kan slå hårt mot samhället. Foto: Johan Eklund.

 

Under extrema väderförhållanden har ibland elförsörjningen slagits ut och påfrestningarna lokalt blivit svåra. Stormen Gudrun är ett exempel.

Men omfattningen och krisen kan bli avsevärt större.

– Samhället blir allt mer elberoende, och då fossila bränslen håller på att fasas ut blir elen än mer viktig, säger Thord Eriksson, Svenska Kraftnät.  

 

Utvecklingen kräver bättre beredskap. Det anser Svenska Kraftnät som i egenskap av elberedskapsmyndighet samlat elförsörjningsbranschen på fyra platser i landet under rubriken ”Kraftsamling 2011”.

Syftet är en gemensam risk- och sårbarhetsanalys som leder till bättre samhällsskydd och beredskap.

 

Och det handlar inte bara om att klara händelser orsakade av väder eller tekniska fel.

– Branschen är orolig när det gäller informationssäkerhet. Många känner sig osäkra på frågorna och har svårighet att sätta sig in i dem. Det finns ju fikonspråk inom alla områden, men IT-branschen har tagit det till en ny nivå, säger Thord Eriksson.

Informationssäkerheten var en av frågorna som ventilerades på Kraftsamlings-träffen i Täby. Att höja elberedskapen i samhället i stort ansågs också angeläget.

 

Hur förberedd är exempelvis en livsmedelsaffär om elavbrottet blir långvarigt? Hela butiken är elberoende, kassor fungerar inte och varor blir förstörda.

– Vi måste bedriva informationskampanjer mot andra branscher, ansågs det.

Andra frågor som togs upp var införandet av Rakel, utveckling av reservmateriel, ökad samverkan i elbranschen med gemensamma övningar, höja anläggningsskydden, samarbete mellan lokal- och regionalnät.

– Det samarbetet måste fungera om Styrel, med frånkoppling av el, ska fungera som det är tänkt, sa konsulten Veikko Kekki.

 

Mats TapperMatz Tapper på Svensk Energi konstaterar att beredskapen traditionellt är riktad mot väderhändelser och tekniska störningar och att det finns erfarenheter av att jobba i svåra lägen.

Hur förberedd är branschen för en större händelse?

– Relativt bra. Både nationellt och regionalt har man alltid reserver, produktion eller alternativa matningsvägar, för att klara det största dimensionerande felet, vilket på nationell nivå oftast är vårt största kärnkraftsblock som under vintern står för cirka fem procent av landets elförsörjning, säger Tapper.

 

När Finlands femte kärnkraftverk tas i bruk ska den nationella reserven dimensioneras efter det. Skälet är att Sverige samkör stamnät med Finland, Norge och Själland i Danmark.

Vad händer om stamnätet slås ut?

– Ett totalt sammanbrott i stamnätet med flera tekniska fel kan slå hårt. Vid isstormen i Kanada 1998 slogs stamnätet ut.

Då var 1,6 miljoner människor utan el i två-fyra veckor.

 

Extrema väderförhållanden är vanligaste orsaken till mer omfattande elavbrott. Ett sätt att minska risken för störningar är att gräva ner elledningar i marken.

– Sedan stormen Gudrun har 40 miljarder kronor satsats på att gräva ner ledningar i lokalnätet i marken, säger Tapper.

 

Som stöd för att höja säkerheten har Svenska Kraftnät beredskapsanslag på 250 miljoner kronor om året.

– Medlen ska gå till att höja robustheten samt reparations- och krishanteringsförmågan. Den grundläggande säkerhetsnivån ska företagen klara på egen hand, sa Peter Hellsing, Svenska Kraftnät.

Förbrukas anslaget varje år?

– Ja, men inte optimalt. Får vi en bättre planering kan vi också göra bättre prioriteringar.

Svenska Kraftnäts ambition är att anslaget ska användas mer långsiktigt, bättre beredskap ska byggas för framtiden och inte för stunden.

Elförsörjning

  • Elförsörjningsföretagen består av tre olika kategorier. De som producerar el, de som ansvarar för elnät och de som säljer. I Sverige finns ungefär 100 producenter, 170 nätföretag och 120 företag som säljer el.
  • Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med ansvar för stamnätet och systemansvarig för el- och gasförsörjning. Verket är ansvarigt för landets elberedskap, säkerhetsskyddet inom elförsörjningen och dammsäkerheten.
  • Svensk Energi är samlande bransch- och intresseorganisation för företagen.

Relaterade artiklar